સમાચાર : 20-02-2020

SBI Cards IPO to open on March 2

The company plans to issue new shares worth 5 billion rupees and will offer up to 130.5 million shares for sale, the prospectus, dated February 18, showed. The bidding process will close on March 5.

 

NSDL plans to raise over Rs 1,000 crore via IPO

NSDL, the larger of the country’s two depositories, is in the process of appointing investment bankers for the IPO.

MUMBAI: National Securities Depository Ltd (NSDL) is likely to make an initial public offering of more than Rs 1,000 crore in the next few months, allowing some of its existing shareholders to fully or partly exit their investment.

NSDL, the larger of the country’s two depositories, is in the process of appointing investment bankers for the IPO, three people with the direct knowledge of the matter told ET. The offer is likely to be for an about 30% stake and the depository has met a gro ..

 

 

 

 

 

Non-financial services companies whose RoE in the latest financial year was greater than the 10-year average, with market cap above Rs 500 core, making profit and paying dividend in the last five years, positive  five-year CAGR in consolidated EPS and P/BV above 1 

Company

Mcap

CMP

52-Week 

AS on FY 19 

Dividend 

MFs / 

Latest 

AS on FY 19 

10 Year

P/E 

P/BV

TTM 

 

(Rs cr)

(Rs)

High

Low

CAGR EPS 

Yield

UTI 

Year 

RONW

Avg RONW 

Ratio

 

Source

     

(Rs)

(Rs)

5 yrs (%)

(%)

(%)

 

 (%)

(%)

     

A B B

31427.07

1483.05

1669

1191

25.19

0.32

6.94

2019

13.42

9.39

56.84

7.58

QLY

Aarti Inds.

13416.93

770.05

909.41

576.1

26.47

0.71

15.03

2019

23.96

20.36

27.36

3.97

FIN

Apcotex Industri

965.35

186.2

244.95

171.6

13.86

1.61

0.49

2019

17.78

17.38

20.67

3.48

QLY

Automotive Axles

1312.53

868.65

1540

731.25

47.3

2.25

9.79

2019

24.74

14.58

11.01

2.44

QLY

Bhansali Engg.

804.64

48.5

148.8

46.65

109.13

1.03

0.32

2019

16.98

15.96

17.11

2.69

FIN

Bharat Forge

19463.93

418.05

636.35

378

1.43

0.6

7.51

2019

20.59

15.71

19.13

3.62

FIN

Bharti Infra.

47803.13

258.45

333.8

238.7

13.08

2.9

0.96

2019

15.84

9.27

17.43

3.29

QLY

Chambal Fert.

6170.28

148.25

196.25

133.7

20.55

1.35

13.6

2019

26.13

14.63

8.7

2.13

FIN

Cyient

4999.29

454.6

693.9

414

13

3.31

14.98

2019

19.44

17.29

10.22

1.95

QLY

DCM Shriram

5987.16

376.8

637

285.05

31.94

2.57

1.09

2019

27.5

14.43

6.59

1.69

QLY

Emami Paper

484.91

80.15

213.65

61.55

22.18

1.5

6.93

2019

17.56

6.73

19.94

1.88

QLY

Excel Inds.

1091.95

868.65

1680

735.15

50.4

2.16

0.01

2019

24.91

13.74

7.1

1.56

FIN

Galaxy Surfact.

5237.55

1477.25

1520.85

885

20.44

0.34

10.36

2019

23.94

22.74

26.48

5.97

QLY

Garware Tech.

2566.11

1172.7

1268

966.7

37.42

0.43

1.78

2019

21.17

14.54

21.55

3.95

FIN

GMM Pfaudler

2169.16

1483.95

1558.95

909.15

22.53

0.2

1.36

2019

20.37

13.5

44.79

8.07

FIN

Grauer & Weil

947.63

41.8

61

38

16.57

1.44

0.01

2019

16.92

15.96

13.94

2.36

FIN

Gufic BioScience

577.5

74.2

112.6

51.1

39.18

0.07

8.16

2019

33.89

19.17

23.19

7.66

QLY

Guj.St.Petronet

11915.58

211.25

229.9

149.15

19.66

0.95

18.33

2019

41.6

21.82

11.8

3.62

FIN

ICICI Lombard

54845.15

1206.9

1285.35

759.4

14.59

0.5

8.37

2019

20.72

11.94

51.27

10.08

QLY

J B Chem & Pharm

2894.94

360.8

411

288

29

1.39

12.8

2019

13.28

12.36

15.97

1.96

FIN

KEI Inds.

4251.5

534.75

558.9

248.4

71.79

0.22

15.47

2019

26.14

14.31

23.5

5.46

FIN

Mahanagar Gas

9045.08

915.7

1057.2

754.7

12.79

2.18

5.97

2019

24.32

24.32

15.37

3.77

QLY

Minda Inds.

9269.37

353.5

392.45

256.3

22.55

0.13

4.66

2019

20.71

17.52

34.45

5.44

QLY

NIIT Tech.

8819.65

1413

1540.5

1031.3

12.36

0

14.48

2019

21.95

20.66

21.5

4.25

QLY

NOCIL

1706.47

103.05

182.3

73.9

51.93

2.42

3.08

2019

16.73

12.81

9.31

1.47

FIN

P & G Hygiene

37331.14

11500.4

12401

8714

14.61

0.42

4.83

2019

56.26

35.37

89.07

41.07

RES

Power Grid Corpn

105155

201

216.2

173.05

18.44

2.9

5.84

2019

22.16

14.82

8.36

1.78

FIN

PVR

8674.25

1793.05

1897.95

1220

24.36

0.11

10.53

2019

16.36

8.32

58.87

6.99

QLY

Radico Khaitan

3934.24

294.9

454

260.05

21.99

0.41

6.35

2019

15.58

10.54

20.21

2.95

FIN

Rail Vikas

5368.93

25.75

29.85

18.6

30.12

3.12

2.39

2019

16.95

8.29

7.72

1.22

FIN

Ramkrishna Forg.

891.38

272.85

612.5

262.75

64.38

0.55

15.15

2019

14.73

11.16

7.42

1.02

FIN

Raymond

3536.15

576.1

884.85

533.1

9.75

0.52

10.61

2019

9.28

6.89

22.82

1.81

QLY

Safari Inds.

1287.96

576.45

838.8

481

99.06

0.09

0.01

2019

14.57

10.12

46.84

6.42

FIN

Sasken Technol.

1027.8

600.7

835

473

20.56

2.08

0.67

2019

13.71

10.01

12.01

1.47

QLY

Sharda Motor

491.14

825.95

1696.95

825.1

44.38

0

0.1

2019

20.23

17.95

5.43

1.03

FIN

SKF India

10374.56

2098.5

2231.5

1622.25

17.49

0.57

20.73

2019

19

16.93

31.17

6.11

QLY

Sobha

4142.87

436.8

587.95

382.4

6.57

1.6

14.92

2019

11.88

9.33

12.36

1.86

QLY

Sonata Software

3179.14

302.2

363.45

266

28.98

1.55

9.8

2019

35.01

22.27

12.32

4.14

QLY

Subros

1550.65

237.7

320

163.6

28.4

0.55

7.58

2019

14.06

10.85

19.64

2.28

FIN

Sun TV Network

18417.54

467.35

683.8

389.4

15.93

2.67

7.5

2019

28.07

27.13

13.22

3.33

FIN

Sundaram Clayton

3733.12

1845.15

3985

1700

27.25

1.95

12.44

2019

32.42

21.02

8.6

1.51

FIN

T.V. Today Netw.

1848

309.75

424

237.2

16.79

0

15.03

2019

18.27

13.08

14

2.38

FIN

Tata Elxsi

3936.18

632.05

1089.9

593

15.35

2.14

2.14

2019

34.5

31.33

14.67

4.18

QLY

United Breweries

33406.94

1263.5

1493.75

1101.8

20.73

0.2

4.17

2019

19.18

13.77

59.36

10.49

FIN

V I P Inds.

6301.34

445.9

546

342

22.09

0.27

7.18

2019

27.14

26.89

43.23

10.84

QLY

Venky’s (India)

2278.13

1617.15

2955.95

1100

28.41

0.49

0.01

2019

21.73

18.07

13.81

2.58

QLY

Volt.Transform.

1129.42

1116.35

1271.25

747.45

26.41

2.02

18.81

2019

12.98

11.66

13.03

1.64

QLY

Wheels India

1472.87

612.05

1130

548

7.08

0.64

7.51

2019

12.41

11.14

19.26

2.3

FIN

CMP and market cap as on 11 October 2019. Only companies above market cap Rs 500 crore. Banks and finance companies excluded. Only companies listed since last 10 years, with mutual fund presence in their equity capital. Only companies whose RoE in the latest financial year higher than the 10-yr average RoE. Only companies making profit and paying dividend in each of the last five years. Latest financial year considered, and could be year ended March 2019, December 2018 or June 2018. For five-year CAGR EPS, EPS of last six years on consolidated basis, otherwise based on standalone EPS. Companies whose profit after tax (Pat) had jumped solely due to increase in other income (OI) in comparison with the previous year, OI increased more than 50% compared with the previous year and if OI in Pat was more than 10% excluded.
Source: Capitaline Databases


Companies with nil debt and making profit in the last two fiscal years, with market cap above Rs 500 crore, and mutual fund  and foreign fund holding of 1%
or more of the share capital at the end of the last fiscal year

Company

CMP

Mcap

52-Week

PAT

Var (%)

Year & 

Holding

P/E

P/BV

TTM

 

(Rs)

(Rs cr)

high

low

latest FY

over 

Month

FIIs

MFs / UTI

   

source

     

(Rs)

(Rs)

 (Rs cr)

 previous FY

 (%)

 (%)

     

ACC

1610.3

30239.38

1768.4

1322.2

1520.47

924.41

201906

8.66

11.96

17.35

2.75

QLY

Astrazeneca Phar

2316.2

5790.5

2398.55

1306.8

54.45

25.91

201906

2.17

3.66

83.23

19.25

QLY

Bajaj Holdings

3592.05

39975.92

3799

2203.65

3048.38

2654.75

201906

14.52

1.1

13.3

1.48

QLY

Bata India

1723.1

22146.58

1789.75

833.5

328.99

220.51

201906

12.31

15.59

67.05

12.71

FIN

Bayer Crop Sci.

3345.7

11486.99

4474.75

2952

237.6

300.1

201906

3.49

11.6

69.14

6.1

QLY

Abbott India

10592.7

22509.49

11000

6900

450.33

401.22

201906

1.72

6.02

46.42

11.21

QLY

Proc. Gam. Heal.

4685.15

7777.35

5120.8

2501

838.72

93.91

201906

4.42

2.14

9.12

10.46

QLY

Goodyear India

937.25

2162.24

995

800.4

102.07

129.96

201906

2.36

6.67

20.88

2.5

QLY

GlaxoSmith C H L

8535.3

35899.47

8925.75

6340

982.8

700.1

201906

4.2

4.02

34.84

8.77

QLY

Sanofi India

5881.6

13545.32

6584

5300

380.6

326

201906

12.19

14.93

34.84

6.07

QLY

Gillette India

7096.15

23126.35

7906

6200

229.05

253.08

201906

4.21

4.6

91.43

29.71

RES

Castrol India

136.15

13466.9

172.8

112.75

708.36

691.81

201906

11.71

4.53

18.45

11.15

QLY

Whirlpool India

1883.4

23894.7

1975.35

1263.4

409.74

350.67

201906

4.88

7.54

58.36

11.14

FIN

Max Financial

426.9

11500.63

473

343.95

262.56

286.39

201906

29.55

31.56

43.78

5.59

FIN

Bosch

14071.45

41501.83

20436

12698.8

1598.3

1371.1

201906

7.41

1.59

25.98

4.55

FIN

P & G Hygiene

12126.15

39362.38

12401

8714

374.59

432.73

201906

3.38

4.83

93.91

43.3

RES

Siemens

1514.8

53945.1

1527.4

841

901.2

1136.7

201906

2.06

5.84

51.48

6.5

QLY

Stovec Inds.

1851.05

386.87

2734.95

1500

33.6

27.16

201906

0.03

0

13.75

2.74

FIN

VST Inds.

3777.65

5832.69

3838

2481.3

226.84

181.89

201906

8.77

16.59

24.17

8.78

QLY

Kennametal India

1108.35

2435.96

1275

750

52.26

24.37

201906

1.28

12.06

26.95

4.66

RES

Alembic

50.7

1301.88

56

31.39

213.1

162.98

201906

1.29

5.71

6.14

1.08

FIN

Nesco

588.75

4148.33

600

405

180.43

178.72

201906

2.34

4.35

22.99

3.54

FIN

Uniphos Enter.

70.3

488.94

123

58.1

20.76

17.69

201906

13.51

0

23.36

0.19

QLY

Shanthi Gears

96

736.47

139.5

83.5

33.35

28.58

201906

1.83

1.45

21.48

2.44

QLY

Esab India

1276.55

1964.61

1340

742

57.59

37.15

201906

10.13

1.26

33.34

7.37

QLY

Monsanto India

2224.4

3839.93

2925

1832.25

151.66

164.56

201906

2.18

0.19

23.75

5.43

QLY

Elantas Beck

2592.65

2055.97

2620

1725.25

65.79

55.08

201906

3.79

5.13

41.14

5.72

QLY

Swaraj Engines

1159.95

1407.14

1649

1031.2

82.42

80.1

201906

1.17

10.95

18.45

5.91

QLY

Agro Tech Foods.

483.15

1177.44

627.95

451

34.25

31.56

201906

7.7

3.14

36.11

3.13

FIN

Tata Elxsi

676.05

4210.2

1210.65

593

289.97

240.04

201906

8.75

2.14

15.69

4.47

QLY

VST Till. Tract.

1170.75

1011.47

1911

901.05

46.06

111.98

201906

5.74

10.37

23.4

1.71

QLY

Infosys

805.3

343804.3

847.4

600.65

15404

16029

201909

33.45

12.97

22.13

5.3

QLY

Control Print

246.85

403.15

387

190

29.75

31.31

201906

7.43

9.26

15.36

2.2

FIN

Vakrangee

30.25

3204.7

70.95

22.35

25.23

680.46

201906

13.89

0

168.71

1.23

QLY

Dolat Investment

51.75

910.8

92.25

23.55

50.58

31.2

201906

0.06

0

17.02

6.04

QLY

Wim Plast

395.4

474.61

904.95

342.25

39.24

44.53

201906

3.98

6.3

12.43

1.46

FIN

Nucleus Soft.

318.3

924.37

398.6

286.15

74.54

62.55

201906

7.7

1.23

12.57

1.82

QLY

Engineers India

117.3

7412.32

129.9

92.7

369.55

383.31

201906

6.58

19.31

20.06

3.16

FIN

Hexaware Tech.

380.55

11353.24

460

294.8

583.46

499.53

201906

16.76

11.85

18.96

4.47

QLY

Guj Pipavav Port

86.2

4167.25

110

74

236.68

221.01

201906

23.85

23.48

17.61

1.9

FIN

Reliance Nip.Lif

259.8

15900.73

289.05

120.2

486.09

455.74

201906

7.49

3.83

31.77

6.19

QLY

Icra

2810.5

2712.48

3790

2570.15

104.04

100.7

201906

9.07

13.63

27.4

4.25

QLY

Care Ratings

520.5

1533.46

1280

453

137.47

162.41

201906

49.31

9.21

12.2

2.9

QLY

Oracle Fin.Serv.

3173.3

27239.68

4117.35

2832.9

1385.9

1237.04

201906

13.7

3.51

20.01

5.52

QLY

NBCC

34.9

6282

68.95

28.55

375.16

378.29

201906

4.82

4.27

18.12

4.16

QLY

Moil

136.8

3524.09

183.2

118.2

478.46

417.43

201906

3.63

1.27

7.37

1.14

FIN

Jubilant Food.

1358.85

17932.61

1518

982

319.79

196.23

201906

35.89

11.17

55.76

14.09

FIN

Accelya Solution

816.25

1218.66

1040

699.3

89.18

97.25

201906

2.23

3.45

11.46

6.17

RES

Sun TV Network

472.15

18606.71

683.8

389.4

1433.27

1135.12

201906

8.82

7.5

13.36

3.37

FIN

L & T Infotech

1511.4

26287.87

1956

1436.65

1515.9

1112

201906

8.03

6.1

17.41

5.37

QLY

MPS

479.5

892.68

597.95

425

76.04

70.21

201906

5.92

0.46

11.73

1.89

QLY

Central Dep. Ser

204.65

2138.59

254.9

180.8

113.51

103.18

201906

2.71

9.58

17.96

3.2

QLY

Indraprastha Gas

349.6

24472.03

372

215.2

842.1

721.72

201906

22.82

6.99

30.8

5.67

FIN

HDFC Life Insur.

600.85

121231.8

609

345

1277.93

1107.2

201906

11.75

3.59

94.87

21.47

FIN

ICICI Pru Life

463.4

66536.8

471.6

277.95

1138.93

1619.17

201906

11.48

5.67

58.42

9.72

FIN

SBI Life Insuran

846.15

84615

862.4

487

1326.8

1150.39

201906

19.42

4.91

62.96

10.65

QLY

Multi Comm. Exc.

960.25

4897.28

1030.5

643.5

146.24

108.36

201906

30.71

23.98

26.82

3.92

QLY

Volt.Transform.

1144.25

1157.65

1271.25

735

84.84

73.48

201906

14.44

18.81

13.35

1.69

QLY

Wabco India

6298.85

11942.62

7082.65

5798.4

282.17

272.83

201906

2.7

9.32

45.55

6.71

QLY

Orient Refrac.

210.7

2530.51

276

163.65

89.83

85.83

201906

4.55

10.55

28.06

6.73

QLY

Dr Lal Pathlabs

1388.35

11570.73

1475

817

199.18

170.73

201906

19.3

7.31

55.36

11.89

QLY

Indiamart Inter.

1766.6

5083.36

1970.7

952

20.04

54.76

201907

5.77

4.71

253.59

31.43

FIN

Indian Energy Ex

120.7

3615.65

178

112

165.04

131.69

201906

19.57

9.48

22.23

9.77

QLY

CMP : 30 September 2019 except Monsanto India 26 September 2019. Standalone data. Market cap is Rs 500 crore and above. Only those with mututal fund and foreign holding end FY 2019 taken into account. Companies with positive net profit and positive cash for FY 2019  selected. P/E : Price to earnings ratio. P/BV : price to book value. TTM RES: Full-year result, TTM FIN: Financial year result from annual report. TTM QLY: TTM ended qarter results. Source: Capitaline databases

 


Top of Form

Bottom of Form

 

 

સમાચાર : 20-09-2019

માર્કેટ લાઇવ: એફએમએ કોર્પોરેટ ટેક્સ ઘટાડ્યા પછી એક દાયકામાં નિફ્ટી સૌથી મોટો એક દિવસનો વધારો, સેન્સેક્સમાં 1,900 પાઉન્ડનો વધારો

 

 

ફોકસમાં

બેંકિંગ

ફ્રન્ટ ફંડ ઇન્ફ્યુઝન

લોઅર ટીઅર I કેપિટલ રેશિયો અને Nંચા એનપીએ સાક્ષી પીએસબીને લાભ મેળવવા માટે

કેન્દ્રીય નાણાં પ્રધાન નિર્મલા સીતારામને 23 Augustગસ્ટના રોજ અર્થવ્યવસ્થાને વેગ આપવા માટે ઘણાં પગલાં લેવાની જાહેરાત કરી. આમાં વધારાના ધિરાણ વિસ્તરણ માટે જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો (પીએસબી) ને માર્ચ 2020 (એફવાય 2020) ના અંતમાં નાણાકીય વર્ષ માટે ફાળવવામાં આવેલી મૂડીની સ્પષ્ટ રજૂઆત શામેલ છે.

આંતરિક મૂડી ઉત્પન્ન દ્વારા પીએસબીની સ્રોત મૂડી, બજારોમાંથી મૂડી એકત્રીકરણ અને સરકાર દ્વારા પ્રેરણા. આમ, સરકાર દ્વારા મૂડી પ્રેરણા પીએસબીની આંતરિક મૂડી ઉત્પન્ન અને બજારોમાંથી મૂડી એકત્રીકરણને પૂર્ણ કરે છે. છેલ્લાં પાંચ નાણાકીય વર્ષોમાં, સરકાર દ્વારા 2.5 લાખ કરોડ રૂપિયાની આવક અને બજારો દ્વારા રૂ .66000 કરોડની ગતિશીલતા સાથે પીએસબીને રૂ .3.19 લાખ કરોડ દ્વારા પુન: ધિરાણ આપવામાં આવ્યું છે.

August Augustગસ્ટના રોજ, પીએસબીમાં મેગા મર્જરની જાહેરાત ઉપરાંત, નાણાકીય વર્ષ ૦૧-20-૨૦૧ for માટેના કેન્દ્રીય બજેટ 2019-૨૦૧ on માં જાહેર કરાયેલ 00૦૦૦૦ કરોડમાંથી 10 બેંકોમાં સરકારે 55250 કરોડની સ્પષ્ટ મૂડી ફાળવવાની જાહેરાત કરી, જેમાં બેન્કોની સંભાળ લેવામાં આવશે. મૂડી જરૂર.

બેસલ III ના નિયમો મુજબ, ભારતમાં બેંકોએ 10.875% ની જોખમ-વજનવાળી સંપત્તિ ગુણોત્તર (ક્રેર) માટે ઓછામાં ઓછી મૂડી જાળવવી પડશે, જેમાં કેપિટલ કન્ઝર્વેશન બફર (સીસીબી) સહિત ટાયર 1 રેશિયોની ઓછામાં ઓછી નિયમનકારી આવશ્યકતા 8.875% રહેશે. ઇક્વિટી મૂડીનું સ્વરૂપ. રિઝર્વ બેંક India ઇન્ડિયા (આરબીઆઈ) માર્ચ 2019 થી માર્ચ 2020 સુધીમાં સીસીબીની 0.625% ની છેલ્લી કક્ષાના અમલીકરણને મોકૂફ કરી દીધી છે. તેથી બેંકોને ઓછામાં ઓછું સ્તરનું રેશિયો 9.50% જાળવવાની રહેશે જેમાં સામાન્ય ઇક્વિટી ટીયર 1 રેશિયો 5.50 નો સમાવેશ થાય છે. % અને 2.50% ની સીસીબી અને માર્ચ 2020 સુધીમાં એકંદરે 11.50% નો ક્રેર.

પીએસબી માટે અપફ્રન્ટ કેપિટલ ઇન્ફ્યુઝન જરૂરી છે, કારણ કે સેન્ટ્રલ બેન્ક India ઇન્ડિયા, પંજાબ નેશનલ બેન્ક (પીએનબી) અને ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંક (આઇઓબી) - ના ત્રણ બેંકોના ક્રેર રેશિયો ન્યૂનતમ નિયમનકારી આવશ્યકતા અને જૂન 2019 થી નીચે હતા. પીએસબી લઘુત્તમ નિયમનકારી આવશ્યકતા કરતા ઓછા પ્રમાણમાં છે.

આઇઓબી માટે આરબીઆઈના પ્રોમ્પ્ટ કરેક્ટીવ એક્શન (પીસીએ) ના માળખામાં સમાવેશ થાય તે માટે ચોખ્ખી એનપીએ ગુણોત્તર 6% ના સ્તરે નોંધપાત્ર રીતે higherંચો રહે છે, જે 11%, યુકો બેંક 9%, યુનાઇટેડ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા 8.2%, સેન્ટ્રલ બેંક ભારતની%%, પંજાબ અને સિંધ બેંક 8.8%, યુનિયન બેંક India 7.% અને પી.એન.બી. 7.% જૂન, ૨૦૧ end ના અંતમાં. તમામ બેંકોને સ્પષ્ટ મૂડી ફાળવણી મળી છે.

પીએસબીની લોનની વૃદ્ધિમાં સતત સુધારો, સપ્ટેમ્બર 2017 ના અંતમાં નકારાત્મક વૃદ્ધિથી જૂન 2019 ના અંતમાં 7.8% સુધી પહોંચવાનો પણ નફામાં સતત દબાણ વચ્ચે વધુ મૂડીની જરૂર પડે છે. ગયા વર્ષે પીસીએ હેઠળ પીએસબીની સંખ્યા ઘટીને 10 થી ચાર થઈ ગઈ છે, નાણાકીય વર્ષ 2020 માં લોનની વૃદ્ધિ વધુ સુધરી શકે છે. ઉપરાંત, સેન્ટ્રલ બેન્ક India ઇન્ડિયા, આઇઓબી, યુકો બેંક અને યુનાઈટેડ બેંક India ઇન્ડિયા જેવા પીએસબીને માળખામાંથી બહાર નીકળવા માટે ટેકોની જરૂર છે. પ્રારંભિક કેલેન્ડર વર્ષ (સીવાય) 2019 માં પીસીએ માળખામાંથી અલ્હાબાદ બેંક, કોર્પોરેશન બેંક, બેંક India ઇન્ડિયા, બેંક Maharashtra મહારાષ્ટ્ર અને riરિએન્ટલ બેંક Commerce કોમર્સ - પાંચ બેંકોને દૂર કરવામાં આવી હતી.

સેન્ટ્રલ બેન્ક India ઇન્ડિયા, આઈઓબી, પીએનબી, યુકો બેંક, કેનેરા બેંક અને યુનિયન બેંક India ઇન્ડિયા સહિત પીએસબીનો પ્રથમ સ્તરનો મૂડી ગુણોત્તર માર્ચ, २०૨૦ ના અંતમાં .5..5% ની લઘુતમ નિયમનકારી આવશ્યકતાની સપાટીથી નીચે છે. બેન્ક Bar બરોડા, પંજાબ અને સિંધ બેંક, અલ્હાબાદ બેંક, બેંક Maharashtra મહારાષ્ટ્ર અને યુનાઇટેડ બેંક India ઈન્ડિયા વર્ષના અંતે નિયમનકારી આવશ્યકતા કરતા નજીવા છે. બેન્ક Maharashtra મહારાષ્ટ્ર અને અલ્હાબાદ બેંક સિવાય બેંકોને તેમના મૂડી પર્યાપ્તતા ગુણોત્તરમાં સુધારો કરવા માટે આગળની મૂડી ફાળવવામાં આવી છે.

 

Much-needed helpline

Upfront capital is needed for PSBs as Crar of three banks is below and of another six only marginally above the minimum regulatory requirement

Company

CRAR

Tier I

CET-1

NNPA

PCR

Loan 

UPFront 

Capital  

 

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

Growth

capital FY 20

FY 19-FY 20 $ 

           

(%)

(Rs cr)

(Rs cr)

Allahabad Bank

12.6

9.7

9.7

5.7

78.6

5

-

13691

Andhra Bank

13.7

10.8

8.8

5.7

74.5

12.3

-

8265

Bank of Baroda

11.5

9.6

8.5

4

77.3

6.4

7000

15785

Bank of India

14.4

11.2

11.1

5.8

77.2

3.4

-

26794

Bank of Maharashtra

11.7

9.7

9.7

6

81.2

10.7

-

8176

Canara Bank

11.7

8.9

8.2

5.4

68.6

11.1

6500

5610

Central Bank of India*

9.6

7.6

7.6

8

76.9

-5.6

3300

13147

Corporation Bank

12

10.6

10.5

5.7

83.6

4.4

-

14336

Indian Bank

13.6

11.7

11.4

3.8

66.3

12.1

2500

0

Indian Overseas Bank*

10

7.6

7.6

11

72.2

-0.8

3800

13308

Oriental Bank

13.8

10.9

10.8

5.9

76.3

16.4

-

10257

Punjab and Sind Bank

11.4

9.6

7.9

7.8

59.8

-0.2

750

785

Punjab National Bank

9.8

7.6

6.4

7.2

74.6

1.6

16000

21740

State Bank of India

12.9

10.7

9.6

3.1

79.3

12.5

-

14481

Syndicate Bank

13.7

10.9

8.9

5.1

69

3.2

-

7578

UCO Bank*

10.9

8.3

8.3

9

77.1

2.2

2100

14838

Union Bank

11.4

9.3

7.9

7.2

65.9

0.9

11700

9177

United Bank of India*

12.6

9.9

9.9

8.2

74.4

9.7

1600

8658

Figures end June 2019, * PCA banks, $ Govt recapitalization of PSBs in FY 2017 to FY 2019. # Capital infusion of Rs 4091 crore in Dena Bank and Rs 1277 crore in Vijaya Bank is included in Bank of Baroda

 

 

Worst negative turnarounds

Sinking in the red

Worst negative turnarounds

Company

SC

latest

prev.

var.

latest

prev.

var.

     

sales

sales

(%)

loss

NP

Bharti Airtel

C

20737.9

19799.2

5

-1116.47

18.96

-1135.43

M R P L

 

9280.53

13557.8

-32

-500.12

378.83

-878.95

IDFC First Bank

 

4103.57

2519.87

63

-617.36

181.55

-798.91

Sintex Inds.

C

546.2

925.34

-41

-426.78

39.12

-465.9

F A C T

 

351.2

344.09

2

-80.24

314.39

-394.63

Indbull.RealEst.

C

836.58

810.85

3

-271.65

117.49

-389.14

C P C L

C

10147.77

9520.94

7

-229.31

158.94

-388.25

B H E L

 

4531.68

5935.49

-24

-216.25

155.58

-371.83

Sintex Plastics

C

817.24

1325.21

-38

-142.68

34.51

-177.19

Usha Martin

C

559.73

601.06

-7

-121.7

54.46

-176.16

Tata Sponge Iron

C

704.59

260.94

170

-66.97

45.56

-112.53

Natl.Fertilizer

 

2547.04

2162.4

18

-64.02

41.22

-105.24

Hinduja Ventures

 

8.85

11.17

-21

-67.57

36.11

-103.68

Tanla Solutions

C

394.56

185.81

112

-75.7

1.68

-77.38

Hind.Organ.Chem.

 

65.23

146.21

-55

-28.51

40.2

-68.71

Mcleod Russel

 

151.16

222.96

-32

-67.14

1.51

-68.65

ITI

C

160.95

188.61

-15

-61.04

2.69

-63.73

Kwality

 

47.99

1262.48

-96

-62.13

1.04

-63.17

Dish TV

C

926.3

1655.63

-44

-31.98

27.87

-59.85

DQ Entertain.

C

17.84

22.52

-21

-30.25

17.82

-48.07

Talwalkars Heal.

12.66

50.05

-75

-38.79

7.64

-46.43

Intellect Design

C

342.79

298.85

15

-1.91

43.01

-44.92

Sankhya Infotech

 

0.64

46.53

-99

-33.4

2.66

-36.06

LKP Finance

 

4.05

39.23

-90

-5.93

29.65

-35.58

Arcotech Ltd

 

40.5

155.26

-74

-30.98

3.09

-34.07

Mideast Int. Stl

 

158.72

181.89

-13

-23.94

6.82

-30.76

MSP Steel & Pow.

 

403.46

372.01

8

-24.81

3.87

-28.68

KSE

 

340.85

308.27

11

-12.63

14.64

-27.27

Rama Paper Mills

 

29.81

41.02

-27

-0.99

25.53

-26.52

Kaushalya Infra.

 

0.03

0.04

-25

-0.46

25.35

-25.81

Aarvee Denims

 

167.74

216.64

-23

-24.97

0.57

-25.54

Inox Wind

C

259.59

430.45

-40

-14.27

10.37

-24.64

Kridhan Infra

C

34.98

192.89

-82

-7.36

16.8

-24.16

Ganesh Housing

 

0.74

36.3

-98

-13.26

9.95

-23.21

RSWM Ltd

 

700.69

710.38

-1

-19.53

2.37

-21.9

Ashiana Housing

C

64.07

137.82

-54

-5.5

16.15

-21.65

Walchan. Inds.

 

62.79

66.19

-5

-20.49

0.07

-20.56

Ind-Swift Labs.

 

181.15

178.76

1

-16.39

3.63

-20.02

Schneider Elect.

 

357.52

343.32

4

-9.95

9.35

-19.3

Alchemist

 

5.86

8.66

-32

-2.93

15.72

-18.65

Hubtown

 

8.65

81.61

-89

-17.08

0.4

-17.48

Radha Madh.Corp.

 

12.45

135.39

-91

-8.37

9.03

-17.4

Talwal.Better

C

3.21

11.99

-73

-15.61

1.46

-17.07

EIH

 

289.63

334.96

-14

-6.63

10.19

-16.82

Man Infra

C

60.57

133.95

-55

-0.23

16.01

-16.24

Astra Microwave

 

30.26

53.6

-44

-7.32

7.99

-15.31

B.L.Kashyap

 

170.93

205.13

-17

-3.43

11.87

-15.3

The Invest.Trust

C

140.03

129.53

8

-0.54

14.55

-15.09

Asian Hotels (W)

C

101.44

98.32

3

-9.31

5.56

-14.87

Trans Freight

 

0

0.31

-100

-14.64

0.2

-14.84

 
                 

 

Top of Form

Bottom of Form

 

 

 

Best positive turnarounds

Flying high

Best positive turnarounds

Company

SC

latest

prev.

var.

latest

prev.

var.

   

sales

sales

(%)

NP

loss

(Rs cr)

St Bk of India

C

83486.01

74993.91

11

2950.5

-4230.44

7181

Allahabad Bank

 

4747.49

4794.04

-1

128

-1944.37

2072

ICICI Bank

 

21405.5

18574.17

15

1908.03

-119.55

2028

Punjab Natl.Bank

 

15161.74

15072.41

1

1018.63

-940.01

1959

Piramal Enterp.

C

3506.25

2902.49

21

458.09

-1214.82

1673

Central Bank

 

6493.55

5904.82

10

118.33

-1522.24

1641

Adani Power

C

7804.78

3753.2

108

740.8

-825.15

1566

Bank of Maha

 

3191.88

2987.1

7

81.09

-1119

1200

Tata Steel BSL

 

4332.74

4623.6

-6

43.49

-833.02

876.5

Andhra Bank

 

5437.03

5092.08

7

51.56

-539.83

591.4

Oriental Bank

 

5634.98

4729.58

19

112.68

-393.21

505.9

United Bank (I)

 

3003.13

2549.71

18

104.99

-388.68

493.7

Tata Comm

C

4168.62

3943.75

6

79.62

-58.49

138.1

Bombay Dyeing

 

648.57

397.46

63

27.65

-83.17

110.8

Fortis Health.

C

1138.31

1042.04

9

37.37

-72.17

109.5

PNB Gilts

 

193.6

99.92

94

45.16

-44.25

89.41

Adani Green

C

660.81

472.19

40

0.96

-74.27

75.23

Kesoram Inds.

 

927.93

931.72

0

7.16

-63.4

70.56

Dhanlaxmi Bank

 

256.75

256.37

0

19.84

-44.99

64.83

KSK Energy Ven.

 

0

0.44

-100

2.18

-47.16

49.34

Mangalam Cement

 

333.16

254.63

31

33.22

-15.32

48.54

Den Networks

C

313.15

314.18

0

11.23

-27.08

38.31

Strides Pharma

C

685.8

472.69

45

32.47

-3.9

36.37

Narayana Hrudaya

C

777.37

652.34

19

30.25

-4.22

34.47

Max Ventures

C

429.31

184.8

132

24.84

-7.85

32.69

Ashapura Minech.

C

114.78

205.22

-44

0.69

-27.07

27.76

Udaipur Cement

 

201.7

128.7

57

13.75

-13.64

27.39

NDTV

C

109.67

99.43

10

15.25

-8.46

23.71

Hathway Cable

 

133.81

129.8

3

19.52

-2.63

22.15

Camlin Fine

C

260.12

181.4

43

15.56

-5.97

21.53

Unichem Labs.

 

232.52

201.35

15

0.46

-20.65

21.11

Infibeam Avenues

 

169.1

91.34

85

10.01

-10.73

20.74

KIOCL

 

598.44

393.18

52

16.64

-3.63

20.27

Zen Technologies

 

48.79

6.09

701

16.85

-3.32

20.17

Riga Sugar

 

52.21

33.21

57

0.06

-18.29

18.35

Aneri Fincap

 

5.55

0.25

999

0.45

-17.29

17.74

Centum Electron

C

219.8

179.29

23

2.83

-14.82

17.65

Oricon Enter.

 

258.27

121.12

113

17.47

-0.05

17.52

S P I C

 

554.22

574.81

-4