Divgi TorqTransfer Systems Limited IPO

  આઈપીઓ ઓપન                          : 01- માર્ચ-2023

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  03- માર્ચ-2023

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 5

  ભાવ બેન્ડ                              :  560 થી 590 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  25 શેર.     

  Amount                           Rs  14750/-

Uniparts India Limited IPO (Uniparts India IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 30- નવેમ્બર-2022

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  02- ડિસેમ્બર-2022

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  548  થી 577 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  25 શેર.     

  Amount                           Rs  14425/-

ધર્મજ ક્રોપ ગાર્ડ લિમિટેડ IPO (ધર્મજ ક્રોપ ગાર્ડ IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 28- નવેમ્બર-2022

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  30- નવેમ્બર-2022

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  216 થી 237 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  60 શેર.     

  Amount                           Rs  14220/-

આઈનોક્સ ગ્રીન એનર્જી સર્વિસીસ લિમિટેડ આઈપીઓ (આઈનોક્સ ગ્રીન એનર્જી આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 11- નવેમ્બર-2022

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  15- નવેમ્બર-2022

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  61 થી 65 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  230  શેર.     

  Amount                           Rs  14950/-

Kaynes Technology India Ltd IPO (Kaynes Technology IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 10- નવેમ્બર-2022

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  14- નવેમ્બર-2022

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  559 થી 587 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  25  શેર.     

  Amount                           Rs  14675/-

આર્ચીન કેમિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ IPO (આર્ચિયન કેમિકલ IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 09- નવેમ્બર-2022

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  11- નવેમ્બર-2022

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 2

  ભાવ બેન્ડ                              :  386 થી 407 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  36  શેર.     

  Amount                           Rs  14652/-

ફાઇવ સ્ટાર બિઝનેસ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ IPO (ફાઇવ સ્ટાર બિઝનેસ ફાઇનાન્સ IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 09- નવેમ્બર-2022

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  11- નવેમ્બર-2022

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 1

  ભાવ બેન્ડ                              :  450 થી 474 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  31  શેર.     

  Amount                           Rs  14694/-

Bikaji Foods International Limited IPO (Bikaji Foods IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 03- નવેમ્બર-2022

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  07- નવેમ્બર-2022

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 1

  ભાવ બેન્ડ                              :  285 થી 300 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  50  શેર.     

  Amount                           Rs  15000/-

Global Health Limited IPO (Global Health IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 03- નવેમ્બર-2022

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  07- નવેમ્બર-2022

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 2

  ભાવ બેન્ડ                              :  319 થી 336 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  44  શેર.     

  Amount                           Rs  14784/-

ફ્યુઝન માઇક્રો ફાઇનાન્સ લિમિટેડ IPO (ફ્યુઝન માઇક્રો ફાઇનાન્સ IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 02- નવેમ્બર-2022

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  04- નવેમ્બર-2022

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  350 થી 368 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  40 શેર.    

  Amount                           Rs  14720/-

DCX સિસ્ટમ્સ લિમિટેડ IPO (DCX સિસ્ટમ્સ IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 31- ઓક્ટોબર-2022

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  02- નવેમ્બર-2022

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 2

  ભાવ બેન્ડ                              :  197 થી 207 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  72 શેર.   

  Amount                           Rs  14904/-

Tracxn Technologies Limited IPO (Tracxn Technologies IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 10- ઓક્ટોબર-2022

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  12- ઓક્ટોબર-2022

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 1

  ભાવ બેન્ડ                              :  75 થી 80 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  185 શેર.  

  Amount                           Rs  14800/-

ઈલેક્ટ્રોનિક્સ માર્ટ ઈન્ડિયા લિમિટેડ આઈપીઓ (ઈલેક્ટ્રોનિક્સ માર્ટ ઈન્ડિયા આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 04- ઓક્ટોબર-2022

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  07- ઓક્ટોબર-2022

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  56 થી 59 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  254  શેર.   

  Amount                           Rs  14986/-

હર્ષા એન્જિનિયર્સ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ IPO (હર્ષા એન્જિનિયર્સ IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 14- સપ્ટેમ્બર-2022

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  16- સપ્ટેમ્બર-2022

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  314 થી 330 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  45 શેર.   

  Amount                           Rs  14850/-

તમિલનાડ મર્કેન્ટાઇલ બેંક લિમિટેડ IPO (તમિલનાદ મર્કેન્ટાઇલ બેંક IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 05- સપ્ટેમ્બર-2022

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  07- સપ્ટેમ્બર-2022

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  500 થી 525 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  28 શેર.  

  Amount                           Rs  14700/-

ડ્રીમફોક્સ સર્વિસિસ લિમિટેડ IPO (ડ્રીમફોક્સ સર્વિસિસ IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 24- ઓગસ્ટ-2022

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  26- ઓગસ્ટ-2022

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 2

  ભાવ બેન્ડ                              :  308 થી 326 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  46 શેર.  

  Amount                           Rs  14996/-

Syrma SGS Technology Ltd IPO (Syrma IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 12- ઓગસ્ટ-2022

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  18- ઓગસ્ટ-2022

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  209 થી 220 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  68 શેર.   

  Amount                           Rs  14960/-

એથર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ IPO (એથર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 24- મે-2022

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  26- મે-2022

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  610 થી 642 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  23 શેર.  

  Amount                           Rs  14766/-

eMudhra Limited IPO (eMudhra IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 20- મે-2022

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  24- મે-2022

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 5

  ભાવ બેન્ડ                              :  243 થી 256 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  58 શેર.   

  Amount                           Rs  14848/-

Ethos Limited IPO (ઇથોસ લિમિટેડ IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 18- મે-2022

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  20- મે-2022

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  836 થી 878 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  17 શેર.  

  Amount                           Rs  14926/-

પારદીપ ફોસ્ફેટ્સ લિમિટેડ IPO (પારાદીપ ફોસ્ફેટ્સ IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 17- મે-2022

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  19- મે-2022

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  39 થી 42 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  350 શેર.  

  Amount                           Rs  14700/-

Delhivery Limited IPO (Delhivery IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 11- મે-2022

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  13- મે-2022

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 1

  ભાવ બેન્ડ                              :  462 થી 487 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  30 શેર. 

  Amount                           Rs  14610/-

વિનસ પાઇપ્સ એન્ડ ટ્યુબ્સ લિમિટેડ IPO (વિનસ પાઇપ્સ એન્ડ ટ્યુબ્સ IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 11- મે-2022

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  13- મે-2022

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  310 થી 326  શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  46 શેર.    

  Amount                           Rs  14996/-

પ્રુડન્ટ કોર્પોરેટ એડવાઈઝરી સર્વિસીસ લિમિટેડ આઈપીઓ (પ્રુડન્ટ કોર્પોરેટ એડવાઈઝરી સર્વિસીસ આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 10- મે-2022

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  12- મે-2022

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 5

  ભાવ બેન્ડ                              :  595 થી 630 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  23  શેર.   

   Amount                           Rs  14490/-

ભારતીય જીવન વીમા નિગમ (LIC) IPO (LIC IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 04- મે-2022

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  09- મે-2022

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  902 થી 949  શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  15 શેર.       

     Amount                           Rs  14235/-

રેઈન્બો ચિલ્ડ્રન મેડિકેર લિમિટેડ આઈપીઓ (રેઈન્બો ચિલ્ડ્રન મેડિકેર આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 27- એપ્રિલ-2022

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  29- એપ્રિલ-2022

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  516 થી 542 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  27 શેર.      

     Amount                           Rs  14634/-

કેમ્પસ એક્ટિવવેર લિમિટેડ IPO (કેમ્પસ એક્ટિવવેર IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 26- એપ્રિલ-2022

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  28- એપ્રિલ-2022

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 5

  ભાવ બેન્ડ                              :  278 થી 292 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  51 શેર.     

     Amount                           Rs  14892/-

હરિઓમ પાઇપ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ IPO (હરિઓમ પાઇપ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 30- માર્ચ-2022

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  05- એપ્રિલ-2022

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  144 થી 153 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  98 શેર.     

     Amount                           Rs  14994/-

વેરાન્ડા લર્નિંગ સોલ્યુશન્સ લિમિટેડ IPO (વેરાન્ડા લર્નિંગ IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 29- માર્ચ-2022

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  31- માર્ચ-2022

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  130 થી 137 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  100 શેર.    

     Amount                           Rs  13700/-

ઉમા એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડ IPO (ઉમા એક્સપોર્ટ્સ IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 28- માર્ચ-2022

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  30- માર્ચ-2022

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  65 થી 68 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  220 શેર.    

     Amount                           Rs  14960/-

રૂચી સોયા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ એફપીઓ (રૂચી સોયા એફપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 24- માર્ચ-2022

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  28- માર્ચ-2022

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 2

  ભાવ બેન્ડ                              :  615 થી 650 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  21 શેર.   

     Amount                           Rs  13650/-

વેદાંત ફેશન્સ લિમિટેડ IPO (માન્યાવર IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 04- ફેબ્રુઆરી-2022

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  08- ફેબ્રુઆરી-2022

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 1

  ભાવ બેન્ડ                              :  824 થી 866 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  17 શેર.   

     Amount                           Rs  14722/-

અદાણી વિલ્મર લિમિટેડ IPO (અદાણી વિલ્મર IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 27- જાન્યુઆરી-2022

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  31- જાન્યુઆરી-2022

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 1

  ભાવ બેન્ડ                              :  218 થી 230 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  65 શેર.     

     Amount                           Rs  14950/-

AGS Transact Technologies Ltd IPO (AGS Transact IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 19- જાન્યુઆરી-2022

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  21- જાન્યુઆરી-2022

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  166 થી 175 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  85 શેર.      

     Amount                           Rs  14875/-

CMS ઇન્ફો સિસ્ટમ્સ લિમિટેડ IPO (CMS ઇન્ફો સિસ્ટમ્સ IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 21- ડિસેમ્બર-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  23- ડિસેમ્બર-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  205 થી 216 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  69 શેર.      

     Amount                           Rs  14904/-

સુપ્રિયા લાઈફસાયન્સ લિમિટેડ આઈપીઓ (સુપ્રિયા લાઈફસાયન્સ આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 16- ડિસેમ્બર-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  20- ડિસેમ્બર-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 2

  ભાવ બેન્ડ                              :  265 થી 274 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  54 શેર.     

     Amount                           Rs  14796/-

HP એડહેસિવ લિમિટેડ IPO (HP એડહેસિવ IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 15- ડિસેમ્બર-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  17- ડિસેમ્બર-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  262 થી 274 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  50 શેર.    

     Amount                           Rs  13700/-

ડેટા પેટર્ન (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ IPO (ડેટા પેટર્ન IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 14- ડિસેમ્બર-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  16- ડિસેમ્બર-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 2

  ભાવ બેન્ડ                              :  555 થી 585 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  25 શેર.      

    Amount                           Rs  14625/-

મેડપ્લસ હેલ્થ સર્વિસ લિમિટેડ આઈપીઓ (મેડપ્લસ હેલ્થ આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 13- ડિસેમ્બર-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  15- ડિસેમ્બર-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 2

  ભાવ બેન્ડ                              :  780 થી 796 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  18 શેર.      

   Amount                           Rs  14328/-

મેટ્રો બ્રાન્ડ્સ લિમિટેડ IPO (મેટ્રો બ્રાન્ડ્સ IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 10- ડિસેમ્બર-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  14- ડિસેમ્બર-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 5

  ભાવ બેન્ડ                              :  485 થી 500 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  30 શેર. 

 Amount                           Rs  15000/-

C.E. ઇન્ફો સિસ્ટમ્સ લિમિટેડ IPO (MapmyIndia IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 09- ડિસેમ્બર-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  13- ડિસેમ્બર-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 2

  ભાવ બેન્ડ                              :  1000 થી 1033 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  14 શેર.     

   Amount                           Rs  14462/-

શ્રીરામ પ્રોપર્ટીઝ લિમિટેડ IPO (શ્રીરામ પ્રોપર્ટીઝ IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 08- ડિસેમ્બર-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  10- ડિસેમ્બર-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  113 થી 118 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  125 શેર.    

   Amount                           Rs  14750/- 

 

Rategain Travel Technologies Limited IPO (રેટગેઇન IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 07- ડિસેમ્બર-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  09- ડિસેમ્બર-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 1

  ભાવ બેન્ડ                              :  405 થી 425 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  35 શેર. 

   Amount                           Rs  14875/- 

આનંદ રાઠી વેલ્થ લિમિટેડ IPO (આનંદ રાઠી IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 02- ડિસેમ્બર-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  06- ડિસેમ્બર-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 5

  ભાવ બેન્ડ                              :  530 થી 550 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  27 શેર.    

   Amount                           Rs  14850/- 

તેગા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ IPO (ટેગા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 01- ડિસેમ્બર-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  03- ડિસેમ્બર-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  443 થી 453 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  33 શેર.    

   Amount                           Rs  14949/- 

સ્ટાર હેલ્થ એન્ડ એલાઈડ ઈન્સ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ આઈપીઓ (સ્ટાર હેલ્થ આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 30- નવેમ્બર-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  02- ડિસેમ્બર-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  870 થી 900 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  16 શેર.      

   Amount                           Rs  14400/- 

ગો ફેશન (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ આઈપીઓ (ગોકલર્સ આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 17- નવેમ્બર-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  22- નવેમ્બર-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  655 થી 690 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  21 શેર.     

   Amount                           Rs  14490/- 

Tarsons Products Limited IPO (Tarsons Products IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 15- નવેમ્બર-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  17- નવેમ્બર-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 2

  ભાવ બેન્ડ                              :  635 થી 662  શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  22 શેર.    

   Amount                           Rs  14564/- 

લેટન્ટ વ્યૂ એનાલિટિક્સ લિમિટેડ IPO (લેટન્ટ વ્યૂ એનાલિટિક્સ IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 10- નવેમ્બર-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  12- નવેમ્બર-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 1

  ભાવ બેન્ડ                              :  190 થી 197  શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  76 શેર.     

   Amount                           Rs  14972/- 

સેફાયર ફૂડ્સ ઈન્ડિયા લિમિટેડ આઈપીઓ (સેફાયર ફૂડ્સ આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 09- નવેમ્બર-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  11- નવેમ્બર-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  1120 થી 1180 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  12 શેર.     

   Amount                           Rs  14160/- 

વન 97 કોમ્યુનિકેશન્સ લિમિટેડ IPO (Paytm IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 08- નવેમ્બર-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  10- નવેમ્બર-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 1

  ભાવ બેન્ડ                              :  2080 થી 2150 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  6 શેર.     

   Amount                           Rs  12900/- 

એસ.જે.એસ. એન્ટરપ્રાઇઝ લિમિટેડ IPO (SJS Enterprises IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 01- નવેમ્બર-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  03- નવેમ્બર-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  531 થી 542 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  27 શેર.    

   Amount                           Rs  14634/- 

પીબી ફિનટેક લિમિટેડ આઈપીઓ (પોલીસીબઝાર આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 01- નવેમ્બર-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  03- નવેમ્બર-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 2

  ભાવ બેન્ડ                              :  940 થી 980 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  15 શેર.    

    Amount                           Rs  14700/- 

સિગાચી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ IPO (સિગાચી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 01- નવેમ્બર-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  03- નવેમ્બર-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  161 થી 163  શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  90 શેર.    

   Amount                           Rs  14670/- 

 FSN E – કોમર્સ વેન્ચર્સ લિમિટેડ IPO (Nykaa IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          :   28  - ઓક્ટોબર-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :   1  - નવેમ્બર-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 1

  ભાવ બેન્ડ                              :  1085 થી 1125 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                            12

   Amount                           Rs  /- 13500

ફિનો પેમેન્ટ્સ બેંક લિમિટેડ આઈપીઓ (ફિનો પેમેન્ટ્સ બેંક આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          :   29  - ઓક્ટોબર-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  2   - નવેમ્બર-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  560 થી 577 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           : 2 

   Amount                           Rs  /- 14425  

 

 

 

 

આદિત્ય બિરલા સન લાઈફ AMC લિમિટેડ IPO (આદિત્ય બિરલા સન લાઈફ AMC IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 29- સપ્ટેમ્બર-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  01- ઓક્ટોબર-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 5

  ભાવ બેન્ડ                              :  695 થી 712 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  20 શેર.    

   Amount                           Rs  14240/- 

પારસ ડિફેન્સ એન્ડ સ્પેસ ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ આઈપીઓ (પારસ ડિફેન્સ એન્ડ સ્પેસ ટેક્નોલોજીસ આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 21- સપ્ટેમ્બર-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  23- સપ્ટેમ્બર-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  165 થી 175 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  85 શેર.    

   Amount                           Rs  14875/- 

સાંસેરા એન્જિનિયરિંગ લિમિટેડ IPO (સાંસેરા એન્જિનિયરિંગ IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 14- સપ્ટેમ્બર-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  16- સપ્ટેમ્બર-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 2

  ભાવ બેન્ડ                              :  734 થી 744 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  20 શેર.     

   Amount                           Rs  14880/- 

Ami Organics Limited IPO (Ami Organics IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 01- સપ્ટેમ્બર-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  03- સપ્ટેમ્બર-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  603 થી 610 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  24 શેર.       

   Amount                           Rs  14640/- 

વિજયા ડાયગ્નોસ્ટિક સેન્ટર લિમિટેડ આઈપીઓ (વિજયા ડાયગ્નોસ્ટિક આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 01- સપ્ટેમ્બર-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  03- સપ્ટેમ્બર-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 1

  ભાવ બેન્ડ                              :  522 થી 531 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  28 શેર.      

   Amount                           Rs  14868/- 

CarTrade ટેક લિમિટેડ IPO (CarTrade ટેક IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 09- ઓગસ્ટ-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  11- ઓગસ્ટ-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  1585 થી 1618  શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  9 શેર.     

   Amount                           Rs  14562/- 

Nuvoco Vistas Corporation Ltd IPO (Nuvoco IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 09- ઓગસ્ટ-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  11- ઓગસ્ટ-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  560 થી 570 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  26 શેર.     

   Amount                           Rs  14820/- 

એપ્ટસ વેલ્યુ હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડ આઇપીઓ (એપ્ટસ વેલ્યુ હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ આઇપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 10- ઓગસ્ટ-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  12- ઓગસ્ટ-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 2

  ભાવ બેન્ડ                              :  346 થી 353 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  42 શેર.     

   Amount                           Rs  14826/- 

કૃષ્ણ ડાયગ્નોસ્ટિક્સ લિમિટેડ આઈપીઓ (કૃષ્ણ ડાયગ્નોસ્ટિક્સ આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 04- ઓગસ્ટ-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  06- ઓગસ્ટ-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 5

  ભાવ બેન્ડ                              :  933 થી 954 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  15 શેર.    

   Amount                           Rs  14310/- 

દેવયાની ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ આઈપીઓ (દેવયાની ઇન્ટરનેશનલ આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 04- ઓગસ્ટ-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  06- ઓગસ્ટ-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 1

  ભાવ બેન્ડ                              :  86 થી 90 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  165 શેર.    

  Amount                           Rs  14850/- 

એક્ઝેરો ટાઇલ્સ લિમિટેડ આઇપીઓ (એક્ઝેરો ટાઇલ્સ આઇપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 04- ઓગસ્ટ-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  06- ઓગસ્ટ-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  118 થી 120 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  125 શેર.      

  Amount                           Rs  15000/- 

વિન્ડલાસ બાયોટેક લિમિટેડ આઈપીઓ (વિન્ડલાસ બાયોટેક આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 04- ઓગસ્ટ-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  06- ઓગસ્ટ-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 5

  ભાવ બેન્ડ                              :  448 થી 460 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  30 શેર.      

  Amount                           Rs  13800/- 

રોલેક્સ રિંગ્સ લિમિટેડ આઇપીઓ (રોલેક્સ રિંગ્સ આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 28- જુલાઈ-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  30- જુલાઈ-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  880 થી 900 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  16 શેર.     

  Amount                           Rs  14400/- 

 

 

ગ્લેનમાર્ક લાઇફ સાયન્સિસ લિમિટેડ આઇપીઓ (ગ્લેનમાર્ક લાઇફ સાયન્સ આઇપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 27- જુલાઈ-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  29- જુલાઈ-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 2

  ભાવ બેન્ડ                              :  695 થી 720 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  20 શેર.       

  Amount                           Rs  14400/- 

 

 

તત્ત્વ ચિંતન ફાર્મા કેમ લિમિટેડ આઈપીઓ (તત્ત્વ ચિંતન ફાર્મા આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 16- જુલાઈ-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  20- જુલાઈ-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  1073 થી 1083  શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  13 શેર.       

  Amount                           Rs  14079/-  

 

 

ઝોમેટો લિમિટેડ આઇપીઓ (ઝોમેટો આઇપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 14- જુલાઈ-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           : 16- જુલાઈ-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 1

  ભાવ બેન્ડ                              :  72 થી 76 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  195  શેર.      

  Amount                           Rs  14820/- 

 

 

 ક્લીન સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી લિમિટેડ આઈપીઓ (ક્લીન સાયન્સ આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 07- જુલાઈ-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           : 09- જુલાઈ-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 1

  ભાવ બેન્ડ                              :  880 થી 900 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  16 શેર.      

  Amount                           Rs  14400/- 

 

 

જી આર ઇન્ફ્રાપ્રોજેક્ટોસ લિમિટેડ આઇપીઓ (જી આર ઇન્ફ્રાપ્રોજેક્ટ્સ આઇપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 07- જુલાઈ-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           : 09- જુલાઈ-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 5

  ભાવ બેન્ડ                              :  828 થી 837 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  17 શેર.      

  Amount                           Rs  14229/- 

 

 

ઇન્ડિયા પેસ્ટિસાઇડ્સ લિમિટેડ આઈપીઓ (ઇન્ડિયા પેસ્ટિસાઇડ્સ આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 23- જૂન-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           : 25- જૂન-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 1

  ભાવ બેન્ડ                              :  290 થી 296 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  50 શેર.         

  Amount                           Rs  14800/- 

 

ક્રિષ્ના ઇન્સ્ટિટ્યૂટ મેડિકલ સાયન્સ લિમિટેડ આઈપીઓ (કિમ્સ આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 16- જૂન-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           : 18- જૂન-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  815 થી 825  શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  18 શેર.         

  Amount                           Rs  14850/- 

 

ડોડલા ડેરી લિમિટેડ આઈપીઓ (ડોડલા ડેરી આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 16- જૂન-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           : 18- જૂન-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  421 થી 428 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  35 શેર.         

  Amount                           Rs  14980/- 

 

 

સોના બીએલડબ્લ્યુ પ્રેસિઝન ફોર્જિંગ્સ લિમિટેડ આઇપીઓ (સોના કોમ્સ્ટાર આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 14- જૂન-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           : 16- જૂન-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  285 થી 291 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  51 શેર.        

  Amount                           Rs  14841/- 

 

શ્યામ મેટાલિક્સ અને એનર્જી લિમિટેડ આઇપીઓ (શ્યામ મેટાલિક્સ આઇપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 14- જૂન-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           : 16- જૂન-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  303 થી 306 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  45 શેર.       

  Amount                           Rs  13770/- 

 

 

મેક્રોટેક ડેવલપર્સ લિમિટેડ આઈપીઓ (લોધા ડેવલપર્સ આઇપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 07- એપ્રિલ-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           : 09- એપ્રિલ-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  483 થી 486 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  30 શેર.       

  Amount                           Rs  14580/- 

બાર્બેક નેશન હોસ્પિટાલિટી લિમિટેડ આઈપીઓ (બાર્બેક નેશન આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 24- માર્ચ-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           : 26- માર્ચ-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 5

  ભાવ બેન્ડ                              :  498 થી 500 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  30 શેર.      

  Amount                           Rs  15000/- 

નઝારા ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ આઈપીઓ (નઝારા ટેક્નોલોજીસ આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 17- માર્ચ-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           : 19- માર્ચ-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 4

  ભાવ બેન્ડ                              :  1100 થી 1101 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  13 શેર.     

  Amount                           Rs  14313/- 

 

લક્ષ્મી ઓર્ગેનિક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ આઈપીઓ (લક્ષ્મી ઓર્ગેનિક આઇપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 15- માર્ચ-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           : 17- માર્ચ-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 2

  ભાવ બેન્ડ                              :  129 થી 130 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  115 શેર.      

  Amount                           Rs  14950/- 

 

અનુપમ રસૈન ઇન્ડિયા લિમિટેડ આઇપીઓ (અનુપમ રસૈન આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 12- માર્ચ-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           : 16- માર્ચ-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  553 થી 555 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  27 શેર.     

  Amount                           Rs  14985/-  

 

 હસ્તકલા ઓટોમેશન લિમિટેડ આઇપીઓ (ક્રાફ્ટસમેન ઓટોમેશન આઇપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 15- માર્ચ-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           : 17- માર્ચ-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 5

  ભાવ બેન્ડ                              :  1488 થી 1490 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  10 શેર.     

  Amount                           Rs  14900/- 

કલ્યાણ જ્વેલર્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડ આઇપીઓ (કલ્યાણ જ્વેલર્સ આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 16- માર્ચ-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           : 18- માર્ચ-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  86 થી 87 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  172 શેર.     

  Amount                           Rs  14964/- 

 

સૂર્યોદય સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક લિમિટેડ આઈપીઓ (સૂર્યોદય સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 17- માર્ચ-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           : 19- માર્ચ-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  303 થી 305 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  49 શેર.     

  Amount                           Rs  14945/-  

 

 

 

 

 

 

 

સીપીએસઈ ઇટીએફ ફોલો-ઑન ઓફર 5 વખત ઓવરસબ્સ્ક્રાઇબ કરે છે, 40,000 કરોડની બિડ મેળવે છે

સરકાર સી.પી.એસ.. એક્સચેન્જ એક્સચેન્જ ટ્રેડેડ ફંડ (ઇટીએફ) ના ફોલો-ઓન ફંડ ઓફર (એફએફઓ) મારફત 10,000 કરોડ એકત્ર કરવાની યોજના ધરાવે છે.

સીપીએસઈ ઇટીએફ 11 કેન્દ્રીય જાહેર ક્ષેત્રના સાહસોના શેરોને ટ્રૅક કરે છે

સીપીએસઈ ઇટીએફની છઠ્ઠી કચેરી institution 40,000 કરોડની કિંમતના બિડમાં મૂકીને સંસ્થાકીય અને છૂટક રોકાણકારો દ્વારા અપનાવવામાં આવી હતી, જે issue 8,000 કરોડના બેઝ ઇશ્યૂ કદની સામે છે.

"સીપીએસઈ ઇટીએફ એફએફઓ 5 5 થી વધુ વખત ઓવરસબ્સ્ક્રાઇબ કર્યું છે. 8,000 કરોડના બેઝ ઇશ્યૂ કદ સામે, 40,000 કરોડ કરતાં વધુની સબ્સ્ક્રિપ્શન રકમ આજે બપોરે 5.00 વાગ્યે પ્રાપ્ત થઈ હતી," એમ ડીપીએમએ એક ટ્વીટમાં જણાવ્યું હતું.

સરકાર સી.પી.એસ.. એક્સચેન્જ એક્સચેન્જ ટ્રેડેડ ફંડ (ઇટીએફ) ના ફોલો-ઓન ફંડ ઓફર (એફએફઓ) મારફત 10,000 કરોડ એકત્ર કરવાની યોજના ધરાવે છે.

ગુરુવારે એન્કર રોકાણકારો દ્વારા સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે મુદ્દો ઉભો થયો હતો, જે 19, 9 80 કરોડ રૂપિયાના બિડમાં મૂકાયો હતો. સોસાયટી જેનરલ, ક્રેડિટ સૂઈસ, મોર્ગન સ્ટેન્લી, ગોલ્ડમૅન સૅશ, મેરિલ લિન્ચ, સિટીગ્રુપ, કોપથલ, એવેન્ડસ, આઇસીઆઈસીઆઈ પ્રુડેન્શિયલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, એડલવીસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં બોલી ધરાવતા યોગ્ય સંસ્થાકીય ખરીદદારો શામેલ છે.

શુક્રવારે રિટેલ રોકાણકારો માટે મુદ્દો ઉભો થયો.

સીપીએસઈ ઇટીએફ 11 સેન્ટ્રલ પબ્લિક સેક્ટર એંટરપ્રાઇઝિસ (સીપીએસઈ) - ઓએનજીસી, એનટીપીસી, કોલ ઇન્ડિયા, આઇઓસી, રૂરલ ઇલેક્ટ્રિફિકેશન કોર્પ, પાવર ફાઇનાન્સ કોર્પ, ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, ઓઇલ ઇન્ડિયા, એનબીસીસી ઇન્ડિયા, એનએલસી ઇન્ડિયા અને એસજેવીએનના શેરને ટ્રૅક કરે છે.

એફએફઓનું મૂળ ઇશ્યૂ કદ 8,000 કરોડ હતું અને બીજા 2,000 કરોડની ઓવરસ્ક્રિપ્શન જાળવી રાખવાનો વિકલ્પ હતો.

સીપીએસઇઈ ઇટીએફની અગાઉની પાંચ શાખાઓ દ્વારા સરકારે 38,500 કરોડ ઉભા કર્યા છે - માર્ચ 2014 માં પ્રથમ ક્વાર્ટરથી 3,000 કરોડ, જાન્યુઆરી 2017 માં ,000 6,000 કરોડ, માર્ચ 2017 માં ત્રીજાથી 500 2,500 કરોડ, 17,000 નવેમ્બર 2018 માં કરોડ અને માર્ચ 2019 માં 10,000 કરોડ.

 

સરકારે ગયા નાણાકીય વર્ષમાં 85,000 કરોડથી વધારીને 2019-20 માં ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ દ્વારા 1.05 લાખ કરોડ એકત્ર કરવાનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો છે.

 

 

CPSE ETF FFO 5 (19th July 2019)

CPSE ETF FFO5 Public Issue

Issue Open

19th July 2019

Issue Close

19th July 2019

 

CPSE Composition

No.

Company Name

Industry

Weightage %

1

NTPC Ltd.

Power

20.70%

2

Coal India Ltd.

Minerals/Mining

19.67%

3

Oil & Natural Gas Corporation Ltd.

Oil

19.33%

4

Indian Oil Corporation Ltd.

Petroleum Products

16.96%

5

REC Ltd.

Finance

6.80%

6

Power Finance Corporation Ltd.

Finance

6.45%

7

Bharat Electronics Ltd.

Industrial Capital Goods

4.99%

8

Oil India Ltd.

Oil

2.49%

9

NBCC (India) Ltd.

Construction

1.53%

10

NLC INDIA Ltd.

Power

0.61%

CPSE ETF Information

Type of Scheme

Open Ended Index Exchange Traded Scheme

Fund size

Rs 8,198.09 Cr (Monthly Average)

Dividend Yield

5.52% (as of March 2019)

Exchange Listed

NSE, BSE

NSE Symbol

CPSEETF

BSE Code

538057

ISIN

INF457M01133

Entry Load

Nil

Exit Load

Nil

Exit Load

Nil

                          
 

 

 

 

 

એનએસઈ ડેટા 2000 થી વિશ્લેષણ મુજબ આઇપીઓ માટે ઉપલબ્ધ છે

આઇપીઓ શેર રોકાણકારને લાંબા ગાળા માટે સારું વળતર આપશે નહીં

ટૂંકા ગાળાના રોકાણકારને લિસ્ટિંગ ગેઇનનો લાભ મળશે

તમે આઈપીઓ અને સ્ટોક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે તમારી સ્ટ્રેટેજી નક્કી કરો છો.

વર્ષ 2018 આઈપીઓ સ્કોર બોર્ડ: 25 આઈપીઓથી ફક્ત 8 શેરની કિંમત વધારે છે અને 17 શેરની કિંમત નીચે છે

વર્ષ 2017 આઈપીઓ સ્કોર બોર્ડ: 38 આઇપીઓથી ફક્ત 11 શેરની કિંમત વધારે છે અને 27 શેરની કિંમત ઘટી છે

વર્ષ 2016 આઈપીઓ સ્કોર બોર્ડ: 28 આઇપીઓથી ફક્ત 14 શેરની કિંમત વધારે છે અને 14 શેરની કિંમત ઘટી છે

વર્ષ 2015 આઈપીઓ સ્કોર બોર્ડ: 21 આઇપીઓથી ફક્ત 7 શેરની કિંમત વધારે છે અને 14 શેરની કિંમત ઘટી છે

વર્ષ 2014 આઈપીઓ સ્કોર બોર્ડ: 6 આઇપીઓથી ફક્ત 3 શેરની કિંમત વધારે છે અને 3 શેરની કિંમત ઘટી છે

વર્ષ 2013 આઈપીઓ સ્કોર બોર્ડ: 4 આઇપીઓથી ફક્ત 3 શેરની કિંમત વધારે છે અને 1 શેરની કિંમત ઘટી છે

વર્ષ 2012 આઈપીઓ સ્કોર બોર્ડ: 10 આઇપીઓથી ફક્ત 2 શેરની કિંમત વધારે છે અને 8 શેરની કિંમત ઘટી છે

વર્ષ 2011 આઈપીઓ સ્કોર બોર્ડ: 39 આઇપીઓથી ફક્ત 3 શેરની કિંમત વધારે છે અને 36 શેરની કિંમત ઘટી છે

વર્ષ 2010 આઈપીઓ સ્કોર બોર્ડ: 69 આઇપીઓથી ફક્ત 9 શેરની કિંમત વધારે છે અને 60 શેરની કિંમત ઘટી છે

વર્ષ 2009આઈપીઓ સ્કોર બોર્ડ: 21 આઇપીઓથી ફક્ત 3 શેરની કિંમત વધારે છે અને 18 શેરની કિંમત ઘટી છે

વર્ષ 2008આઈપીઓ સ્કોર બોર્ડ: 33 આઇપીઓથી ફક્ત 4 શેરની કિંમત વધારે છે અને 29 શેરની કિંમત ઘટી છે

વર્ષ 2007 આઈપીઓ સ્કોર બોર્ડ: 92 આઇપીઓથી ફક્ત 14 શેરની કિંમત વધારે છે અને 78 શેરની કિંમત ઘટી છે

વર્ષ 2006 આઈપીઓ સ્કોર બોર્ડ: 73 આઇપીઓથી ફક્ત 14 શેરની કિંમત વધારે છે અને 59 શેરની કિંમત ઘટી છે

વર્ષ 2005 આઈપીઓ સ્કોર બોર્ડ: 50 આઇપીઓથી ફક્ત 12 શેરની કિંમત વધારે છે અને 38 શેરની કિંમત ઘટી છે

વર્ષ 2004 આઈપીઓ સ્કોર બોર્ડ: 21 આઇપીઓથી ફક્ત 8 શેરની કિંમત વધારે છે અને 13 શેરની કિંમત ઘટી છે

વર્ષ 2003 આઈપીઓ સ્કોર બોર્ડ: 5 આઇપીઓથી ફક્ત 2 શેરની કિંમત વધારે છે અને 3 શેરની કિંમત ઘટી છે

વર્ષ 2002 આઈપીઓ સ્કોર બોર્ડ: 2 આઇપીઓથી ફક્ત 2 શેરની કિંમત વધારે છે અને 0 શેરની કિંમત ઘટી છે

વર્ષ 2001 આઈપીઓ સ્કોર બોર્ડ: 2 આઇપીઓથી ફક્ત 0 શેરની કિંમત વધારે છે અને 2 શેરની કિંમત ઘટી છે

વર્ષ 2000 આઈપીઓ સ્કોર બોર્ડ: 6 આઇપીઓથી ફક્ત 1 શેરની કિંમત વધારે છે અને 5 શેરની કિંમત ઘટી છે

ચેલેટ હોટેલ આઇપીઓ 29 જાન્યુઆરી 2019 થી 31 જાન્યુઆરી 2019 ના રોજ શરૂ થાય છે

ચલેટ હોટેલ્સ લિમિટેડ આઈપીઓ વિગત

ઇસ્યુ ઓપન: 29 જાન્યુઆરી, 2019 - 31 જાન્યુઆરી, 2019

ઇશ્યૂનો પ્રકાર: બુક બિલ્ટ ઇશ્યૂ આઈપીઓ

વેચાણ માટેની ઓફર: રૂ. 10 ની 24,685,000 ઇક શેર્સ

ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 10

ઇશ્યૂ ભાવ: રૂ. 275- 280 ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ

માર્કેટ લોટ: 53 શેર

ન્યૂ ઓર્ડર: 53 શેર

લિસ્ટિંગ : બીએસઈ, એનએસઈ

Chalet Hotels Limited IPO (Chalet Hotels Limited IPO) Detail

Jan 29, 2019 - Jan 31, 2019

Top of Form

       
   
   

Bottom of Form


Incorporated in 1986, Mumbai based Chalet Hotels Limited is a company engaged in the business of owning, developing and asset management of high-end hotels in major metro cities across India. It is a part of K. Raheja Corp group which is a leading business group in the country.

The company's hotels are currently branded with global hospitality brands such as JW Marriott, Westin, Marriott, Marriott Executive Apartments etc. Its hotel platform includes 5 operating hotels located in the Mumbai Metropolitan Region, Hyderabad and Bengaluru.

The total revenue of the company was Rs 9,295.14 million for 2018, and the total revenue grew at a CAGR of 14.83% between 2014 and 2018.

Competitive Strengths of the Company

1. Luxury upscale properties located in major metro cities
2. Part of K. Raheja Corp group
3. An active asset management model

Company Promoters:

The Promoters of the company are Ravi C Raheja, Neel C Raheja and K Raheja Corp Pvt Ltd. The Promoters hold, in the aggregate, 171,095,293 Equity Shares which constitutes 100.00 % of the Company's pre-Offer paid-up Equity Share capital.

K Raheja Corp was incorporated in 1979and is primarily engaged in the business Hotels and real estate.

Company Financials:

Summary of financial Information (Restated)

Particulars

For the year/period ended (in Rs. Million)

 

31-Mar-18

31-Mar-17

31-Mar-16

31-Mar-15

31-Mar-14

 

Total Assets

31,159.97

36,226.90

34,376.45

33,248.52

30,313.43

 

Total Revenue

9,295.14

9,245.37

5,975.61

4,670.55

5,345.96

 

Profit After Tax

284.26

1,274.38

(1,124.89)

(1,263.91)

(1,088.05)

 

Objects of the Issue:

The Issue consists of a fresh issue and an Offer for Sale. The Company will not receive any proceeds from the Offer for Sale and all such proceeds will go to the Selling Shareholder.

The objects of the fresh Issue are-
1. Repayment/pre-payment of certain indebtedness
2. General corporate purposes

Chalet Hotels Limited IPO Details

Issue Open

Jan 29, 2019 - Jan 31, 2019

Issue Type

Book Built Issue IPO

Issue Size

 

Fresh Issue

[.] Eq Shares of Rs 10 
(aggregating up to Rs 950.00 Cr)

Offer for Sale

24,685,000 Eq Shares of Rs 10 
(aggregating up to Rs [.] Cr)

Face Value

Rs 10 Per Equity Share

Issue Price

Rs 275- Rs 280 Per Equity Share

Market Lot

 53 share

Min Order Quantity

53 share

Listing At

BSE, NSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRCON International Limited IPO 
 
Open Date: *Sep 17, 2018* 
Close Date: *Sep 19, 2018*
 
Price Band: *₹ 470 to ₹ 475*
 
Bid Lot: *30 Equity Shares* & in multiple thereafter
 
Face Value: *Rs 10 Per Equity Share *
 
Discount: *₹ 10/- per Share to  Retail Investors and Employees*
 
Issue Size: Offer for Sale of 99,05,157 Equity Shares of Rs 10/- each at price of Rs 470/- to Rs 475/- aggregating *up to Rs 470.49 Cr*
 
 Listing Date: *Sep 28, 2018*
 
Listing at: *NSE & BSE*
 
Promoters: *The President of India acting through Ministry of Railways*
 

Tata Capital Financial Services Limited : 

NCD for 3 , 5 and 10 year interest Annuallt 8.8 ,8.9 and 9.1 %

 

 
 
HDFC AMC ALLOTMENT  - LISTING ON  06/08/2018. Good Listing is expected ..

 

*Creditaccess grameen limited - IPO*

 

Opens: 08th Auguest 

Closes: 10th Auguest 

Price Band: INR 418 to 422

Bid Lot : 35

Face Value Rs. 10/-

IPO Size: ~ INR 1131 Crs

Retail App Size: Rs 14770/-

Retail Subscription : 2,68,052 applications Subscribe issue one time.

Micro-lender CreditAccess Grameen Ltd will be raising up to Rs 900 crore through an initial public offer (IPO) early next month. The Bengaluru-based microfinance institution (MFI), formerly known as Grameen Koota Financial Services Pvt Ltd, will be filing a Red Herring Prospectus (RHP) with the Securities Exchange Board of India (SEBI), its Chief Financial Officer B.R. Diwakar told BusinessLine.

The funds will primarily be utilised as growth capital and will be used for lending. "We should be able to utilise the money for the next 24 months. It will be the main ingredient for leveraging."

With a total outstanding portfolio of Rs 3,937 crore as on September 2017 (according to the DRHP filing), CreditAcecess Grameen now has 16.06 lakh active customers. Credit Access holds 99 per cent stake in the MFI, which operates in five states -- Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu, Madhya Pradesh and Chhattisgarh.

It has 440 branches in 112 districts with 5,267 employees. The capital to risk weighted assets ratio is at 29 per cent and 2.4 per cent net NPAs

 

Total Issue – 2,68,05,394 Equity Shares = 1,131.19Crs.

 

Subscription required for 1X

RII = 2,68,054 Forms

NII = 169.68Crs

 HDFC AMC SUBSCRIPTION STATUS.

All record of recent IPO break....

QIB

 

192.26

HNI

 

196.15

RETAIL

 

6.73

SHARE HOLDER

 

2.69

EMPLOYEE

 

1.15

 

TOTAL

83.06


Application wise  4.32x.      Total Application 25,78,011/-

HDFC Asset Management Company Limited IPO (HDFC AMC IPO) Detail

Jul 25, 2018 - Jul 27, 2018

   

Bottom of Form

Incorporated in 1999, Mumbai based HDFC Asset Management Company (HDFC AMC) Limited is well-known fund house engaged in providing savings and investment products. It is a joint venture between Housing Development Finance Corporation Limited (HDFC) and Standard Life Investments Limited (SLI). SLI is part of Standard Life Aberdeen plc., one of the world's largest investment company.

According to CRISIL, as of December 31, 2017, HDFC AMC has been the most profitable AMC of the country in terms of net profits since Fiscal 2013 with a total AUM (Assets Under Management) of ₹2,932.54 billion. Its profits has grown every year since 2002.

It has been the largest AMC in equity-oriented AUM since the last quarter of Fiscal 2011 and has consistently been among the top two asset management companies in India in terms of total average AUM since the month of August 2008..

HDFC AMC offers a wide range of savings and investment products across asset classes. As of December 31, 2017, it offered 127 schemes categorized into-

1. 28 equity-oriented schemes
2. 91 debt schemes 
3. 3 liquid schemes, 
4. 5 other schemes (including exchange-traded schemes and funds of fund schemes).

The company also provides portfolio management and segregated account services to HNIs, family offices, trusts, domestic corporates and provident funds etc. As of December 31, 2017, it managed a total AUM of ₹75.78 billion as part of its portfolio management and segregated account services' business.

Strengths-

1. Brand reputation of HDFC and SLI helps in earning the trust of customers.
2. Consistent investment performance over the years has helped it established itself as one of the leading AMC in the country 
3. Diversified product mix with a multi-channel distribution network helps it expand its reach.
4. Strong profitable growth, over the years, provides it with resources to fund future growth.

Company Promoters:

The Promoters of the Company are HDFC and Standard Life Investments. HDFC holds 120,772,800 Equity Shares and Standard Life Investments, holds 80,515,200 Equity Shares, which constitutes 57.36% and 38.24%, respectively, of the Company's pre-Offer, issued, subscribed and paid-up Equity Share capital.

Company Financials:

Summary of financial Information (Restated)

Particulars

For the year/period ended (in Rs. Millions)

 

31-Dec-17

31-Mar-17

31-Mar-16

31-Mar-15

31-Mar-14

31-Mar-13

Total Assets

25,831.58

15,995.90

14,227.17

13,117.50

11,213.36

8,294.39

Total Revenue

13,167.21

15,879.10

14,943.42

10,642.76

9,031.14

7,839.76

Profit After Tax

4,955.55

5,502.46

4,778.80

4,155.00

3,577.70

3,187.46

Objects of the Issue:

The objects of the Offer-

1. To carry out the sale of Equity Shares offered for sale by the Selling Shareholders. 
2. Enhance the company's visibility and brand image, 
3. Provide a public market for Equity Shares in India.

The Company will not receive any proceeds from the Offer and all the proceeds from the Offer will be received by the Selling Shareholders.

Issue Detail:

  »»  Issue Open: Jul 25, 2018 - Jul 27, 2018 
  »»  
Issue Type: Book Built Issue IPO 
  »»  
Issue Size: 25,457,555 Equity Shares of Rs 5 aggregating up to Rs 2,800.33 Cr 
    ›  Offer for Sale of 25,457,555 Equity Shares of Rs 5 aggregating up to Rs [.] Cr 
  »»  
Face Value: Rs 5 Per Equity Share 
  »»  
Issue Price: Rs 1095 - Rs 1100 Per Equity Share 
  »»  
Market Lot: 13 Shares 
  »»  
Minimum Order Quantity: 13 Shares 
  »»  
Listing At: BSE, NSE

Issue Size and Allocation

Category

Shares Offered

QIB

11,088,776

NII

3,326,634

Retail

7,762,145

Eligible HDFC AMC Employees

320,000

Eligible HDFC Employees

560,000

Eligible HDFC Shareholders

2,400,000

Total

25,457,555

HDFC AMC IPO Timelines / Tentative Dates:

·         Bid/Offer Opens On: Jul 25, 2018

·         Bid/Offer Closes On: Jul 27, 2018

·         Finalisation of Basis of Allotment: On or about Aug 1, 2018

·         Initiation of refunds: On or about Aug 2, 2018

·         Credit of Equity Shares to demat accounts: On or about Aug 3, 2018

·         Commencement of trading of the Equity Shares on the Stock Exchanges: On or about Aug 6, 2018

 

 Fine Organic Industries Limited IPO (Fine Organic IPO) Detail

 Jun 20, 2018 - Jun 22, 2018 

Incorporated in 2002, Mumbai based Fine Organic Industries Limited is a company engaged in manufacturing of oleochemical-based additives. As per CRISIL Research Report, it is the largest manufacturer of oleochemical-based additives in India and a strong player globally in this industry. The company produces a wide range of specialty plant derived oleochemicals-based additives used in the food, plastic, cosmetics, paint, ink, coatings and other specialty application in various industries. It has a range of 387 different products sold under the 'Fine Organics' brand.
Fine Organics is the first company to introduce slip additives in India and is the largest producer of slip additives in the world. Its direct customers are multinational, regional and local players manufacturing consumer products, such as Hindustan Unilever and Parle Products, and petrochemical companies and polymer producers globally. The plastics additives and specialty additives are also used in the packaging of foods and other fast moving consumer goods.

The company currently has three production facilities in Ambernath, Badlapur, and Dombivli in Maharashtra. As of December 31, 2017, these three facilities have a combined installed capacity of approximately 64,300 tonnes per annum. The company's products are also manufactured on a job-work basis by Olefine Organics ("Olefine"), a partnership firm and a Promoter Group entity, at a manufacturing facility in Ambernath, Maharashtra. It plans to take over the operation of the Second Ambernath Facility once Olefine has received the approval to enter into a sub-lease with us from MIDC, which is the owner of the land on which the facility is located, which is expected to occur in the fourth quarter of Fiscal 2018. The company has a dedicated research and development ("R&D") center located in Mahape, Navi Mumbai.

The Company has 596 full-time employees on its payroll.

Strengths-
1. Largest Producer of Oleochemical-based Additives in India and One of the Few Large Players in the Oleochemicalbased Additives Industry in the World
2. Strategically Located Production Facilities with In-house Development Capabilities
3. Strong R&D Capability- developed and launched 46 new products since 2014

Company Financials:

 

Summary of financial Information (Restated)

Particulars

For the year/period ended (in Rs. Millions)

 

31-Mar-17

31-Mar-16

31-Mar-15

31-Mar-14

31-Mar-13

 

Total Assets

4,576.40

4,228.49

3,776.57

3,411.16

2,553.78

 

Total Revenue

7,892.24

6,661.22

6,180.49

5,746.49

4,975.10

 

Profit After Tax

794.76

769.64

590.91

626.12

208.97

 

Objects of the Issue:

The objects of the Offer are to achieve the benefits of listing Equity Shares on the Stock Exchanges and to carry out the sale of up to 7,664,994 Offered Shares by the Selling Shareholders. The listing of Equity Shares will enhance the Company's brand name and provide liquidity to the existing Shareholders. The listing will also provide a public market for Equity Shares in India. The Company will not receive any proceeds from the Offer and all the proceeds from the Offer, less Offer related expenses, will go to the Selling Shareholders.

Issue Detail:

  »»  Issue Open: Jun 20, 2018 - Jun 22, 2018
  »»  Issue Type: Book Built Issue IPO
  »»  Issue Size: 7,664,994 Equity Shares of Rs 5 aggregating up to Rs 600.17 Cr
  »»  Face Value: Rs 5 Per Equity Share
  »»  Issue Price: Rs 780 - Rs 783 Per Equity Share
  »»  Market Lot: 19 Shares
  »»  Minimum Order Quantity: 19 Shares
  »»  Listing At: BSE, NSE

 

RITES Limited IPO (RITES Limited IPO) Detail

Jun 20, 2018 - Jun 22, 2018

Incorporated in 1974, RITES Ltd. is a Government of India Enterprise, under the aegis of Indian Railways. RITES Ltd., an ISO 9001:2008 company, is a multi-disciplinary consultancy organization in the fields of transport, infrastructure, and related technologies. It provides a comprehensive array of services under a single roof and believes n transfer of technology to client organizations. In overseas projects, RITES actively pursues and develops cooperative links with local consultants/firms, as means of maximum utilization of local resources and as an effective instrument of sharing its expertise.

Since its inception, the company has evolved from providing transport infrastructure consultancy and quality assurance services and have developed expertise in:

1. Design, engineering and consultancy services in transport infrastructure sector with a focus on railways, urban

transport, roads and highways, ports, inland waterways, airports, and ropeways;
2. Leasing, export, maintenance, and rehabilitation of locomotives and rolling stock;
3. Undertaking turnkey projects on engineering, procurement and construction basis for the railway line, track doubling, 3rd line, railway electrification, up gradation works for railway transport systems and workshops, railway stations,
and construction of institutional/ residential/ commercial buildings, both with or without equity participation; and
4. Wagon manufacturing, renewable energy generation and power procurement for Indian Railways through collaborations by way of joint venture arrangements, subsidiaries or consortium arrangements.

In India, the clients include various central and state government ministries, departments, instrumentalities as well as local government bodies and public sector undertakings. These include Indian Railways, NTPC, Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited, High Speed Rail Corporation of India Limited, Public Works Department, DMRC, Steel Authority of India Limited, Rashtriya Ispat Nigam Limited, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Bharat Coking Coal Limited, Metro Link Express for Gandhinagar and Ahmedabad (MEGA) Company Limited, Indian Port Rail Corporation Limited, Airports Authority of India, among others. The company also engages with various large private sector corporations including L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited, Kanti Bijlee Utpadan Nigam Limited (KBUNL), Cimmco Limited, Titagrah Wagons Limited, Snowmex Engineers Limited, Unity Infraprojects Limited, Rajdeep Buildcon Private Limited, Mahalsa Constructions Private Limited, Marymatha Constructions Limited, AFCON Infrastructure Limited, INCAP, ARK Services, MNEC Consultants Private Limited, Indian Geotechnical Services Limited, Geokno India Private Limited and NATRIP Implementation Society among others.

Company Promoters:

The Promoter of the company is the President of India acting through the MoR. The Promoter currently holds, directly and indirectly (through his nominees), 100% of the pre-Offer paid-up Equity Share capital of the Company.

Company Financials:

 

Summary of financial Information (Restated)

Particulars

For the year/period ended (in Rs. Millions)

 

31-Mar-17

31-Mar-16

31-Mar-15

31-Mar-14

31-Mar-13

 

Total Assets

48,031.69

44,092.06

36,056.30

36,363.82

32,867.96

 

Total Revenue

15,637.21

12,267.27

11,591.07

12,234.70

10,830.52

 

Profit After Tax

3,624.16

2,827.31

3,122.88

2,605.36

2,330.57

 

 

Objects of the Issue:

 The objects of the Offer are-

1. To carry out the disinvestment of 24,000,000 Equity Shares held by the Selling Shareholder in the Company, equivalent to 12% of the issued, subscribed and paid up Equity Share capital of the Company as part of
the Net Offer, and such Equity Shares that may be reserved for Employee Reservation Portion, if any, subject to necessary approvals
2. To achieve the benefits of listing the Equity Shares on the Stock Exchanges.

Issue Detail:

  »»  Issue Open: Jun 20, 2018 - Jun 22, 2018

  »»  Issue Type: Book Built Issue IPO
  »»  Issue Size: 25,200,000 Equity Shares of Rs 10 aggregating up to Rs 466.20 Cr
  »»  Face Value: Rs 10 Per Equity Share
  »»  Issue Price: Rs 180 - Rs 185 Per Equity Share
  »»  Market Lot: 80 Shares
  »»  Minimum Order Quantity: 80 Shares
  »»  Listing At: BSE, NSE

 

 

 

 

 

IndoStar Capital Finance Limited IPO (IndoStar Capital Finance IPO) Detail

May 9, 2018 - May 11, 2018

 

 

Bottom of Form

Incorporated in 2009, Mumbai based IndoStar Capital Finance Limited is a leading non-banking finance company (NBFC) registered with the Reserve Bank of India as a systemically important non-deposit taking company. The company operates four principal lines of business, namely corporate lending, SME lending, vehicle financing and housing financing. It recently expanded its portfolio to offer vehicle finance and housing finance products.

IndoStar conducts its retail operations through ten branches across Mumbai, Delhi, Chennai, Bengaluru, Hyderabad, Jaipur, Surat, Ahmedabad, Pune and Indore and central support office in Mumbai.

The lenders of the company include, among others, 14 public sector banks, 13 private sector banks, 21 mutual funds and four insurance companies and other financial institutions. The distribution network includes approximately 210 personnel in its in-house sales team, and approximately 648 third-party direct sales associates (DSAs) and other third-party intermediaries.

Strengths-
1. Strong SME lending businesses
2. A high-quality loan portfolio with low rates of Gross NPAs and Net NPAs.
3. Proven track record of delivering results. Between fiscal 2013 and 2017, the company's Total Credit Exposure and total revenue grew at a CAGR of 30.0% and 31.4%, respectively.
4. Access to best industry practices and international corporate governance standards due to institutional Promoter.

Company Promoters:

The Promoter of the Company is Indostar Capital.

Company Financials:

Summary of financial Information (Restated)

Particulars

For the year/period ended (in Rs. Millions)

 

31-Mar-17

31-Mar-16

31-Mar-15

31-Mar-14

31-Mar-13

 

Total Assets

54,853.65

46,922.73

39,916.86

31,608.02

22,070.85

 

Total Revenue

7,155.42

6,413.79

5,280.56

3,969.05

2,415.77

 

Profit After Tax

2,090.38

1,910.16

1,490.65

1,121.36

900.94

 

Objects of the Issue:

The Objects Of The Issue is to utilize the Net Proceeds from the Fresh Issue towards augmenting its capital base to meet future capital requirements.

Issue Detail:

  »»  Issue Open: May 9, 2018 - May 11, 2018 
  »»  Issue Type: Book Built Issue IPO 
  »»  Issue Size: 
    ›  Fresh Issue of [.] Equity Shares of Rs 10 aggregating up to Rs 700.00 Cr 
    ›  Offer for Sale of 20,000,000 Equity Shares of Rs 10 aggregating up to Rs [.] Cr 
  »»  Face Value: Rs 10 Per Equity Share 
  »»  Issue Price: Rs 570 - Rs 572 Per Equity Share 
  »»  Market Lot: 26 Shares 

  »»  Minimum Order Quantity: 26 Shares amount Rs 14872/-
  »»  Listing At: BSE, NSE