શ્રીરામ પ્રોપર્ટીઝ લિમિટેડ IPO (શ્રીરામ પ્રોપર્ટીઝ IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 08- ડિસેમ્બર-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  10- ડિસેમ્બર-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  113 થી 118 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  125 શેર.    

 

 

   Amount                           Rs  14750/- 

 

Rategain Travel Technologies Limited IPO (રેટગેઇન IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 07- ડિસેમ્બર-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  09- ડિસેમ્બર-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 1

  ભાવ બેન્ડ                              :  405 થી 425 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  35 શેર.    

 

   Amount                           Rs  14875/- 

આનંદ રાઠી વેલ્થ લિમિટેડ IPO (આનંદ રાઠી IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 02- ડિસેમ્બર-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  06- ડિસેમ્બર-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 5

  ભાવ બેન્ડ                              :  530 થી 550 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  27 શેર.    

   Amount                           Rs  14850/- 

તેગા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ IPO (ટેગા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 01- ડિસેમ્બર-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  03- ડિસેમ્બર-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  443 થી 453 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  33 શેર.    

   Amount                           Rs  14949/- 

સ્ટાર હેલ્થ એન્ડ એલાઈડ ઈન્સ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ આઈપીઓ (સ્ટાર હેલ્થ આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 30- નવેમ્બર-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  02- ડિસેમ્બર-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  870 થી 900 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  16 શેર.      

   Amount                           Rs  14400/- 

ગો ફેશન (ઈન્ડિયા) લિમિટેડ આઈપીઓ (ગોકલર્સ આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 17- નવેમ્બર-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  22- નવેમ્બર-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  655 થી 690 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  21 શેર.     

   Amount                           Rs  14490/- 

Tarsons Products Limited IPO (Tarsons Products IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 15- નવેમ્બર-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  17- નવેમ્બર-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 2

  ભાવ બેન્ડ                              :  635 થી 662  શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  22 શેર.    

   Amount                           Rs  14564/- 

લેટન્ટ વ્યૂ એનાલિટિક્સ લિમિટેડ IPO (લેટન્ટ વ્યૂ એનાલિટિક્સ IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 10- નવેમ્બર-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  12- નવેમ્બર-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 1

  ભાવ બેન્ડ                              :  190 થી 197  શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  76 શેર.     

   Amount                           Rs  14972/- 

સેફાયર ફૂડ્સ ઈન્ડિયા લિમિટેડ આઈપીઓ (સેફાયર ફૂડ્સ આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 09- નવેમ્બર-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  11- નવેમ્બર-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  1120 થી 1180 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  12 શેર.     

   Amount                           Rs  14160/- 

વન 97 કોમ્યુનિકેશન્સ લિમિટેડ IPO (Paytm IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 08- નવેમ્બર-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  10- નવેમ્બર-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 1

  ભાવ બેન્ડ                              :  2080 થી 2150 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  6 શેર.     

   Amount                           Rs  12900/- 

એસ.જે.એસ. એન્ટરપ્રાઇઝ લિમિટેડ IPO (SJS Enterprises IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 01- નવેમ્બર-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  03- નવેમ્બર-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  531 થી 542 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  27 શેર.    

   Amount                           Rs  14634/- 

પીબી ફિનટેક લિમિટેડ આઈપીઓ (પોલીસીબઝાર આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 01- નવેમ્બર-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  03- નવેમ્બર-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 2

  ભાવ બેન્ડ                              :  940 થી 980 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  15 શેર.    

    Amount                           Rs  14700/- 

સિગાચી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ IPO (સિગાચી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 01- નવેમ્બર-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  03- નવેમ્બર-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  161 થી 163  શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  90 શેર.    

   Amount                           Rs  14670/- 

 FSN E – કોમર્સ વેન્ચર્સ લિમિટેડ IPO (Nykaa IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          :   28  - ઓક્ટોબર-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :   1  - નવેમ્બર-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 1

  ભાવ બેન્ડ                              :  1085 થી 1125 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                            12

   Amount                           Rs  /- 13500

ફિનો પેમેન્ટ્સ બેંક લિમિટેડ આઈપીઓ (ફિનો પેમેન્ટ્સ બેંક આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          :   29  - ઓક્ટોબર-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  2   - નવેમ્બર-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  560 થી 577 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           : 2 

   Amount                           Rs  /- 14425 

Adani Wilmar Limited IPO (Adani Wilmar IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          :     - ઓક્ટોબર-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :     - ઓક્ટોબર-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 1

  ભાવ બેન્ડ                              :  

  શેર લોટ સાઇઝ                            

   Amount                           Rs  /-  

 

સ્કેનરે ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ આઈપીઓ (સ્કેનરે ટેક્નોલોજીસ આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          :     - ઓક્ટોબર-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :     - ઓક્ટોબર-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  

  શેર લોટ સાઇઝ                            

   Amount                           Rs  /- 

 

વન મોબિકવિક સિસ્ટમ્સ લિમિટેડ આઈપીઓ (મોબીકવિક આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          :     - ઓક્ટોબર-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :     - ઓક્ટોબર-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 2

  ભાવ બેન્ડ                              :  

  શેર લોટ સાઇઝ                            

   Amount                           Rs  /- 

 

આદિત્ય બિરલા સન લાઈફ AMC લિમિટેડ IPO (આદિત્ય બિરલા સન લાઈફ AMC IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 29- સપ્ટેમ્બર-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  01- ઓક્ટોબર-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 5

  ભાવ બેન્ડ                              :  695 થી 712 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  20 શેર.    

   Amount                           Rs  14240/- 

પારસ ડિફેન્સ એન્ડ સ્પેસ ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ આઈપીઓ (પારસ ડિફેન્સ એન્ડ સ્પેસ ટેક્નોલોજીસ આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 21- સપ્ટેમ્બર-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  23- સપ્ટેમ્બર-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  165 થી 175 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  85 શેર.    

   Amount                           Rs  14875/- 

સાંસેરા એન્જિનિયરિંગ લિમિટેડ IPO (સાંસેરા એન્જિનિયરિંગ IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 14- સપ્ટેમ્બર-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  16- સપ્ટેમ્બર-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 2

  ભાવ બેન્ડ                              :  734 થી 744 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  20 શેર.     

   Amount                           Rs  14880/- 

Ami Organics Limited IPO (Ami Organics IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 01- સપ્ટેમ્બર-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  03- સપ્ટેમ્બર-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  603 થી 610 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  24 શેર.       

   Amount                           Rs  14640/- 

વિજયા ડાયગ્નોસ્ટિક સેન્ટર લિમિટેડ આઈપીઓ (વિજયા ડાયગ્નોસ્ટિક આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 01- સપ્ટેમ્બર-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  03- સપ્ટેમ્બર-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 1

  ભાવ બેન્ડ                              :  522 થી 531 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  28 શેર.      

   Amount                           Rs  14868/- 

CarTrade ટેક લિમિટેડ IPO (CarTrade ટેક IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 09- ઓગસ્ટ-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  11- ઓગસ્ટ-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  1585 થી 1618  શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  9 શેર.     

   Amount                           Rs  14562/- 

Nuvoco Vistas Corporation Ltd IPO (Nuvoco IPO)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 09- ઓગસ્ટ-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  11- ઓગસ્ટ-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  560 થી 570 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  26 શેર.     

   Amount                           Rs  14820/- 

એપ્ટસ વેલ્યુ હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડ આઇપીઓ (એપ્ટસ વેલ્યુ હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ આઇપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 10- ઓગસ્ટ-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  12- ઓગસ્ટ-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 2

  ભાવ બેન્ડ                              :  346 થી 353 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  42 શેર.     

   Amount                           Rs  14826/- 

કૃષ્ણ ડાયગ્નોસ્ટિક્સ લિમિટેડ આઈપીઓ (કૃષ્ણ ડાયગ્નોસ્ટિક્સ આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 04- ઓગસ્ટ-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  06- ઓગસ્ટ-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 5

  ભાવ બેન્ડ                              :  933 થી 954 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  15 શેર.    

   Amount                           Rs  14310/- 

દેવયાની ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ આઈપીઓ (દેવયાની ઇન્ટરનેશનલ આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 04- ઓગસ્ટ-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  06- ઓગસ્ટ-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 1

  ભાવ બેન્ડ                              :  86 થી 90 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  165 શેર.    

  Amount                           Rs  14850/- 

એક્ઝેરો ટાઇલ્સ લિમિટેડ આઇપીઓ (એક્ઝેરો ટાઇલ્સ આઇપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 04- ઓગસ્ટ-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  06- ઓગસ્ટ-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  118 થી 120 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  125 શેર.      

  Amount                           Rs  15000/- 

વિન્ડલાસ બાયોટેક લિમિટેડ આઈપીઓ (વિન્ડલાસ બાયોટેક આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 04- ઓગસ્ટ-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  06- ઓગસ્ટ-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 5

  ભાવ બેન્ડ                              :  448 થી 460 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  30 શેર.      

  Amount                           Rs  13800/- 

રોલેક્સ રિંગ્સ લિમિટેડ આઇપીઓ (રોલેક્સ રિંગ્સ આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 28- જુલાઈ-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  30- જુલાઈ-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  880 થી 900 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  16 શેર.     

  Amount                           Rs  14400/- 

ROLEX RING IPO Subscription on NSE data on 5.00 o'clock date 28/07/2021        

  QIB       : 0.00 time

  NII        : 1.34 time         

  Retail   : 7.11 time     

  Total     : 3.84 time 

 

ગ્લેનમાર્ક લાઇફ સાયન્સિસ લિમિટેડ આઇપીઓ (ગ્લેનમાર્ક લાઇફ સાયન્સ આઇપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 27- જુલાઈ-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  29- જુલાઈ-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 2

  ભાવ બેન્ડ                              :  695 થી 720 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  20 શેર.       

  Amount                           Rs  14400/- 

GLENMARK LIFE SCIENCE IPO Subscription on NSE data on 5.00 o'clock date 28/07/2021        

  QIB       : 1.38 time

  NII        : 3.39 time         

  Retail   : 9.28 time      

  Total     : 5.78 time 

 

તત્ત્વ ચિંતન ફાર્મા કેમ લિમિટેડ આઈપીઓ (તત્ત્વ ચિંતન ફાર્મા આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 16- જુલાઈ-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           :  20- જુલાઈ-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  1073 થી 1083  શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  13 શેર.       

  Amount                           Rs  14079/-  

TATVA CHINTAN PHARMA IPO Subscription on NSE data on 5.00 o'clock date 20/07/2021        

  QIB       : 185.23 time

  NII        : 512.22 time         

  Retail   : 35.34 time     

  Total     : 180.35 time 

 

ઝોમેટો લિમિટેડ આઇપીઓ (ઝોમેટો આઇપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 14- જુલાઈ-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           : 16- જુલાઈ-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 1

  ભાવ બેન્ડ                              :  72 થી 76 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  195  શેર.      

  Amount                           Rs  14820/- 

G R INFRA IPO Subscription on NSE data on 05.00 o'clock date 16/07/2021        

  QIB       : 51.79 time

  NII        : 32.96 time         

  Retail   : 7.45 time 

Employee : 0.62 time      

  Total     : 38.25  time

 

 ક્લીન સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી લિમિટેડ આઈપીઓ (ક્લીન સાયન્સ આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 07- જુલાઈ-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           : 09- જુલાઈ-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 1

  ભાવ બેન્ડ                              :  880 થી 900 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  16 શેર.      

  Amount                           Rs  14400/- 

CLEAN SCIENCE IPO Subscription on NSE data on 12.00 o'clock date 09/07/2021        

  QIB       : 7.93 time

  NII        : 21.90 time         

  Retail   : 6.57 time     

  Total     : 10.24 time 

 

જી આર ઇન્ફ્રાપ્રોજેક્ટોસ લિમિટેડ આઇપીઓ (જી આર ઇન્ફ્રાપ્રોજેક્ટ્સ આઇપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 07- જુલાઈ-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           : 09- જુલાઈ-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 5

  ભાવ બેન્ડ                              :  828 થી 837 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  17 શેર.      

  Amount                           Rs  14229/- 

G R INFRA IPO Subscription on NSE data on 12.00 o'clock date 09/07/2021        

  QIB       : 3.38 time

  NII        : 9.48 time         

  Retail   : 9.11 time 

Employee : 0.80 time     

  Total     : 7.36 time

 

ઇન્ડિયા પેસ્ટિસાઇડ્સ લિમિટેડ આઈપીઓ (ઇન્ડિયા પેસ્ટિસાઇડ્સ આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 23- જૂન-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           : 25- જૂન-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 1

  ભાવ બેન્ડ                              :  290 થી 296 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  50 શેર.         

  Amount                           Rs  14800/- 

 

ક્રિષ્ના ઇન્સ્ટિટ્યૂટ મેડિકલ સાયન્સ લિમિટેડ આઈપીઓ (કિમ્સ આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 16- જૂન-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           : 18- જૂન-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  815 થી 825  શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  18 શેર.         

  Amount                           Rs  14850/- 

 

ડોડલા ડેરી લિમિટેડ આઈપીઓ (ડોડલા ડેરી આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 16- જૂન-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           : 18- જૂન-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  421 થી 428 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  35 શેર.         

  Amount                           Rs  14980/- 

DODLA DAIRY IPO Subscription on NSE data on 6.00 o'clock date 17/06/2021        

  QIB       : 0.28 time

  NII        : 0.60 time         

  Retail   : 6.18 time    

  Total     : 3.30 time 

 

સોના બીએલડબ્લ્યુ પ્રેસિઝન ફોર્જિંગ્સ લિમિટેડ આઇપીઓ (સોના કોમ્સ્ટાર આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 14- જૂન-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           : 16- જૂન-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  285 થી 291 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  51 શેર.        

  Amount                           Rs  14841/- 

 

શ્યામ મેટાલિક્સ અને એનર્જી લિમિટેડ આઇપીઓ (શ્યામ મેટાલિક્સ આઇપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 14- જૂન-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           : 16- જૂન-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  303 થી 306 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  45 શેર.       

  Amount                           Rs  13770/- 

SHYAM METALICS IPO Subscription on NSE data on 6.00 o'clock date 16/06/2021        

  QIB       : 155.71 time

  NII        : 339.98 time         

  Retail   : 11.64   time 

Employee : 1.55  time     

  Total     : 121.43 time 

 

મેક્રોટેક ડેવલપર્સ લિમિટેડ આઈપીઓ (લોધા ડેવલપર્સ આઇપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 07- એપ્રિલ-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           : 09- એપ્રિલ-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  483 થી 486 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  30 શેર.       

  Amount                           Rs  14580/- 

બાર્બેક નેશન હોસ્પિટાલિટી લિમિટેડ આઈપીઓ (બાર્બેક નેશન આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 24- માર્ચ-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           : 26- માર્ચ-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 5

  ભાવ બેન્ડ                              :  498 થી 500 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  30 શેર.      

  Amount                           Rs  15000/- 

નઝારા ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ આઈપીઓ (નઝારા ટેક્નોલોજીસ આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 17- માર્ચ-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           : 19- માર્ચ-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 4

  ભાવ બેન્ડ                              :  1100 થી 1101 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  13 શેર.     

  Amount                           Rs  14313/- 

NAZARA TECH IPO Subscription on NSE data on 6.00 o'clock date 19/03/2021        

  QIB       : 103.77 time

  NII        : 389.89 time         

  Retail   : 75.29 time 

Employee : 7.55 time    

  Total     : 175.46 time

લક્ષ્મી ઓર્ગેનિક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ આઈપીઓ (લક્ષ્મી ઓર્ગેનિક આઇપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 15- માર્ચ-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           : 17- માર્ચ-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 2

  ભાવ બેન્ડ                              :  129 થી 130 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  115 શેર.      

  Amount                           Rs  14950/- 

LAXMI ORG IPO Subscription on NSE data on 6.00 o'clock date 17/03/2021        

  QIB       : 175.43 time

  NII        : 217.62 time         

  Retail   : 20.02 time   

  Total     : 106.77 time 

અનુપમ રસૈન ઇન્ડિયા લિમિટેડ આઇપીઓ (અનુપમ રસૈન આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 12- માર્ચ-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           : 16- માર્ચ-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  553 થી 555 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  27 શેર.     

  Amount                           Rs  14985/-  

ANUPAM RASAYAN IPO Subscription on NSE data on 5.00 o'clock date 16/03/2021        

  QIB       : 65.74 time

  NII         : 97.42 time         

  Retail    : 10.77 time   

  Employee : 1.71 time 

  Total     : 44.06 time

 હસ્તકલા ઓટોમેશન લિમિટેડ આઇપીઓ (ક્રાફ્ટસમેન ઓટોમેશન આઇપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 15- માર્ચ-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           : 17- માર્ચ-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 5

  ભાવ બેન્ડ                              :  1488 થી 1490 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  10 શેર.     

  Amount                           Rs  14900/- 

કલ્યાણ જ્વેલર્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડ આઇપીઓ (કલ્યાણ જ્વેલર્સ આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 16- માર્ચ-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           : 18- માર્ચ-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  86 થી 87 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  172 શેર.     

  Amount                           Rs  14964/- 

 

સૂર્યોદય સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક લિમિટેડ આઈપીઓ (સૂર્યોદય સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 17- માર્ચ-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           : 19- માર્ચ-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  303 થી 305 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  49 શેર.     

  Amount                           Rs  14945/- 

ઇઝિપી ટ્રિપ પ્લાનર્સ લિમિટેડ આઇપીઓ (ઇઝમાયટ્રીપ આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 08 - માર્ચ-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           : 10 - માર્ચ-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 2

  ભાવ બેન્ડ                              :  186 થી 187 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  80 શેર.     

  Amount                           Rs  14960/- 

EASY MY TRIP IPO Subscription on NSE data on 6.00 o'clock date 10/03/2021        

  QIB       : 77.53 time

  NII        : 382.21 time         

  Retail   : 70.40 time   

  Total     : 159.33 time 

 

 

એમટીએઆર ટેક્નોલોજીઓ આઈપીઓ

  આઈપીઓ ઓપન                          : 03- માર્ચ-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           : 05- માર્ચ-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  574 થી 575 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  26 શેર.    

  Amount                           Rs  14950/- 

MTAR TECH IPO Subscription on NSE data on 6  o'clock date 05/03/2021        

  QIB       : 164.99 time

  NII        : 650.79 time         

  Retail   : 28.40 time   

  Total     : 200.79 time 

હેરાનબા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ આઈપીઓ (હેરાન્બા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 23- ફેબ્રુઆરી-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           : 25- ફેબ્રુઆરી-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              :  626  થી 627 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  23 શેર.    

  Amount                           Rs  14421 /-

HERANBA IND IPO Subscription on NSE data on 6  o'clock date 25/02/2021        

  QIB       : 67.45 time

  NII        : 271 time         

  Retail   : 12time   

  Total     : 83 time

રેલટેલ કોર્પોરેશન ઇન્ડિયા લિમિટેડ આઇપીઓ (રેલટેલ આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          :  16 - ફેબ્રુઆરી-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                            : 18 - ફેબ્રુઆરી-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      :  10

  ભાવ બેન્ડ                              :    93 થી  94 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :   155  શેર.  

  Amount                           Rs  14570/-

RAILTEL IPO Subscription on NSE data on 6  o'clock date 18/02/2021        

  QIB       : 65.14 time

  NII        : 73.25 time         

  Retail   : 16.78 time  

  EMPL   : 3.35 time  

  Total     : 42.39 time 

ન્યુરેકા લિમિટેડ આઇપીઓ 

  આઈપીઓ ઓપન                          :  15- ફેબ્રુઆરી-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                            : 17- ફેબ્રુઆરી-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      :  10

  ભાવ બેન્ડ                              :    396 થી  400 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :   35 શેર.  

  Amount                           Rs  14000/-

NURECA LIMITED IPO Subscription on NSE data on 6   o'clock date 17/02/2021        

  QIB       : 3.10 time

  NII        : 31.95 time         

  Retail   : 166.65 time  

  EMPL   : 4.82 time 

  Total     : 39.93 time 

બ્રુકફિલ્ડ ઇન્ડિયા રીઅલ એસ્ટેટ ટ્રસ્ટ REIT (બ્રૂકફિલ્ડ ઇન્ડિયા REIT)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 03- ફેબ્રુઆરી-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           : 05- ફેબ્રુઆરી-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              : 274 થી  275 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  200 શેર. 

  Amount                           Rs  55000/-  

 

સ્ટોવ ક્રાફ્ટ લિમિટેડ આઇપીઓ (સ્ટોવ ક્રાફ્ટ આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 25- જાન્યુઆરી-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           : 28- જાન્યુઆરી-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              : 384 થી  385 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  38 શેર.

  Amount                           Rs  14630/-  

   Stove craft IPO Subscription on NSE data on 6 o'clock date 287/01/2021

    QIB     : 8.02 time       

    HNI      : 32.72 time         

    Retail  : 26.04 time   

   Total   :  18.03 time

હોમ ફર્સ્ટ ફાઇનાન્સ કંપની ઇન્ડિયા લિમિટેડ આઇપીઓ (હોમ ફર્સ્ટ ફાઇનાન્સ આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 21- જાન્યુઆરી-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           : 25- જાન્યુઆરી-2021

  ફેસ વેલ્યુઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 2

  ભાવ બેન્ડ                              : 517 થી  518 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  28 શેર.

  Amount                           Rs  14504 /-   

 HOME FIRST FIN IPO Subscription on NSE data on 6 o'clock date 22/01/2021

    QIB     : 52.53 time       

    HNI      : 39.00 time         

    Retail  : 6.59 time   

   Total   :  26.66 time   

ઈન્ડિગો પેઇન્ટ્સ લિમિટેડ આઇપીઓ

  આઈપીઓ ઓપન                       : 20 - જાન્યુઆરી-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                         : 22- જાન્યુઆરી-2021

  ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ   : 10

  ભાવ બેન્ડ                            :  1488  થી 1490  શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                        :  10  શેર. 

  Amount                        :  Rs 14,900 /-

   INDIGO PAINTS IPO Subscription on NSE data on 6 o'clock date 22/01/2021        

  QIB       : 189 time

  NII        : 263 time         

  Retail   : 16 time  

  EMPL   : 2.5  time 

  Total     : 117 time 

 

 

ભારતીય રેલ્વે ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન લિમિટેડ આઈપીઓ (આઈઆરએફસી આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન                          : 18- જાન્યુઆરી-2021   

  આઈપીઓ બંધ  :                           : 20- જાન્યુઆરી-2021

  ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ.      : 10

  ભાવ બેન્ડ                              : 25 થી  26 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                           :  575શેર.

  Amount                           Rs  14950  /- 

   IRFC IPO Subscription on NSE data on 6 o'clock date 20/01/2021

    QIB     :  3.78 time       

    NII      : 2.67 time         

    Retail  : 3.66 time  

    EMPL  : 43.76 time

 

   Total   : 3.49 time   

એન્ટની વેસ્ટ હેન્ડલિંગ સેલ લિમિટેડ આઈપીઓ  

  આઈપીઓ ઓપન             : 21- ડિસેમ્બર-2020   

  આઈપીઓ બંધ  :              : 23- ડિસેમ્બર-2020

  ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 5

  ભાવ બેન્ડ                      :     313 થી   315 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                :    47 શેર.

  Amount                     :    Rs 14805/-

 Mrs. Antony Waste  IPO Subscription on NSE data on 12 o'clock date 21/12/2020

    QIB     :  9.70 time       

    HNI      : 18.70 time         

    Retail  : 16.5 time  

 

   Total   : 15 time    

Mrs. Bectors Food IPO) શ્રીમતી બેકર્સ ફૂડ સ્પેશિયાલિટીઝ લિમિટેડ આઈપીઓ  

  આઈપીઓ ઓપન             : 15 - ડિસેમ્બર-2020   

  આઈપીઓ બંધ  :              : 17- ડિસેમ્બર-2020

  ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 10

  ભાવ બેન્ડ                      :     286 થી   288 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ                :    50   શેર.

  Amount                     :    Rs 14400/-

 

ભારતીય રેલ્વે ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન લિમિટેડ આઈપીઓ (IRFC IPO)

  આઈપીઓ ઓપન :   - ડિસેમ્બર-2020   

  આઈપીઓ બંધ  :       - ડિસેમ્બર-2020

  ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 10

  ભાવ બેન્ડ        :      થી    શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ    :        શેર.

  Amount    :     Rs. 

Berger king IPO Subscription on NSE data on 11.3 o'clock date 04/12/2020

    QIB     : 68 time       

    NII      : 334 time         

    Retail  : 67 time  

   Total   : 141  time   

બર્ગર કિંગ ઇન્ડિયા લિમિટેડ આઇપીઓ

  આઈપીઓ ઓપન : 02- ડિસેમ્બર-2020   

  આઈપીઓ બંધ    : 04- ડિસેમ્બર-2020

  ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 10

  ભાવ બેન્ડ        :  59 થી 60 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ    : 250 શેર.

  Amount    :     Rs. 15000

 

ગ્લેન્ડ ફાર્મા લિમિટેડ આઇપીઓ

  આઈપીઓ ઓપન : 09- નવેમ્બર-2020   

  આઈપીઓ બંધ    : 11- નવેમ્બર-2020

  ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 01

  ભાવ બેન્ડ        :  1490 થી 1500 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ    : 10 શેર.

  Amount    :     Rs. 15000

 

ઇક્વિટાસ સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક આઈપીઓ 

  આઈપીઓ ઓપન : 20- ઓક્ટોબર-2020   

  આઈપીઓ બંધ    : 22- ઓક્ટોબર-2020

  ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 10

  ભાવ બેન્ડ        :  32 થી 33 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ    : 450 શેર.

  Amount    :     Rs. 14850

  Mazgao IPO Subscription on NSE data on 6 o'clock date 02/10/2020

    QIB     : 89.71 time       

    NII      :  678.88 time         

    Retail  : 35.63 time  

   Total   :  157.41  time   

   UTI IPO Subscription on NSE data on 6 o'clock date 01/10/2020

    QIB     : 3.34 time       

    NII       :  0.93 time         

    Retail  :  2.32 time 

   Total     : 2.31 time 

   Likhita IPO Subscription on NSE data on 6 o'clock date 01/10/2020

    QIB     : 22.48 time       

    NII      :  1.26 time         

    Retail  :21.13 time 

 

   Total   :  8.43 time 

યુટીઆઈ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની લિમિટેડ આઈપીઓ (યુટીઆઈ એએમસી આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન : 29- સપ્ટેમ્બર -2020   

  આઈપીઓ બંધ    : 01- ઓક્ટોબર-2020

  ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 10

  ભાવ બેન્ડ        :  552  થી 554 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ    : 27 શેર.

  Amount    :     Rs. 14958 

 

મેઝોગન ડોક શિપબિલ્ડર્સ લિમિટેડ આઇપીઓ (મેઝોગન ડોક આઇપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન : 29- સપ્ટેમ્બર -2020   

  આઈપીઓ બંધ    : 01- ઓક્ટોબર-2020

  ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 10

  ભાવ બેન્ડ        :  135  થી 145 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ    : 103 શેર.

  Amount    :     Rs. 14935 

 

 લિખીતા ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ આઈપીઓ (લિખિથા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર આઇપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન : 29- સપ્ટેમ્બર -2020   

  આઈપીઓ બંધ    : 01- ઓક્ટોબર-2020

  ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 10

  ભાવ બેન્ડ        :  117  થી 120 શેર દીઠ

  શેર લોટ સાઇઝ    : 125 શેર.

  Amount    :     Rs. 15000 

  Chemcon Speciality IPO Subscription on NSE data on 5.30 o'clock date 23/09/2020

    QIB     : 113.5 time       

    NII      :  449.2 time         

    Retail  : 40.5 time  

   Total   :  149  time   

   CAMS IPO Subscription on NSE data on 5.30 o'clock date 23/09/2020

    QIB     :  73.2 time       

    NII       :  118.9 time         

    Retail  :  5.5 time 

   Total     : 47 time 

   Angel IPO Subscription on NSE data on 5.30 o'clock date 23/09/2020

    QIB     : 0.00 time       

    NII      :  0.31 time         

    Retail  : 2.79 time 

   Total   :  1.46 time 

  એન્જલ બ્રોકિંગ લિમિટેડ આઈપીઓ

  આઈપીઓ ઓપન : 22- સપ્ટેમ્બર -2020   

  આઈપીઓ બંધ    : 24- સપ્ટેમ્બર -2020

   ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 10

   ભાવ બેન્ડ        : 305  થી 306 શેર દીઠ

   શેર લોટ સાઇઝ    : 49 શેર.

   Amount    :     Rs. 14994

 

 કમ્પ્યુટર એજ મેનેજમેન્ટ સર્વિસીસ લિમિટેડ આઈપીઓ (સીએએમએસ આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન : 21- સપ્ટેમ્બર -2020   

  આઈપીઓ બંધ    : 23- સપ્ટેમ્બર -2020

   ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 10

   ભાવ બેન્ડ        : 1229  થી 1230 શેર દીઠ

   શેર લોટ સાઇઝ    : 12 શેર.

   Amount    :     Rs. 14760

 

કેમકન સ્પેશીયાલીટી કેમિકલ્સ લિમિટેડ આઇપીઓ (કેમેકન આઈપીઓ)

  આઈપીઓ ઓપન : 21- સપ્ટેમ્બર -2020   

  આઈપીઓ બંધ    : 23- સપ્ટેમ્બર -2020

   ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 10

   ભાવ બેન્ડ        : 338 થી 340 શેર દીઠ

   શેર લોટ સાઇઝ    : 44 શેર.

  Amount    :     Rs. 14960

 Route mobile IPO Subscription on NSE data on 5 o'clock date 11/09/2020

    QIB     : 91.06 time       

    NII      :  192.81 time         

    Retail  : 12.85 time 

   Total   :  74.13 time 

 Happiest mind IPO Subscription on NSE data on 5 o'clock date 09/09/2020

    QIB     : 78 time       

    NII      :  352 time         

    Retail  : 71 time 

   Total   :  151  time   

04/09/2020

 રૂટ મોબાઈલ આઈપીઓ

  આઈપીઓ ઓપન : 09- સપ્ટેમ્બર -2020   

  આઈપીઓ બંધ    : 11- સપ્ટેમ્બર -2020

   ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 10

   ભાવ બેન્ડ        : 345  થી 350 શેર દીઠ

    શેર લોટ સાઇઝ    : 40 શેર.

     Amount    :     Rs. 14000

 

03/09/2020

 હેપ્પીસ્ટ માઇન્ડ્સ ટેકનોલોજી આઈપીઓ

  આઈપીઓ ઓપન : 07- સપ્ટેમ્બર -2020   

  આઈપીઓ બંધ    : 09- સપ્ટેમ્બર -2020

   ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 2

   ભાવ બેન્ડ        :  165  થી 166 શેર દીઠ

    શેર લોટ સાઇઝ    : 90 શેર.

     Amount    :     Rs. 14940 

 

22/07/2020

Rossari Biotec IPO Subscription 80 times NSE data on 4.20 o'clock date 15/07/2020

           QIB     : 85.26 time

           NII      : 240 time

          Retail  : 7.13 time 

          Total   :  80 time  

 

 રોસારી બાયોટેક લિમિટેડ આઇપીઓ

  આઈપીઓ ઓપન : 13- જુલાઈ-2020   

  આઈપીઓ બંધ    : 15- જુલાઈ-2020

   ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 2

   ભાવ બેન્ડ        :  423  થી 425 શેર દીઠ

    શેર લોટ સાઇઝ    : 35 શેર.

     Amount    :     Rs. 14875

 

 

 

Date :07/07/2020

Rossari Biotech Ltd IPO Detail

Jul 13, 2020 - Jul 15, 2020

Incorporated in 2009, Rossari Biotech Ltd is a manufacturer of textiles specialty chemicals. It provides customized solutions to the apparel, animal & poultry feed, and FMCG industries by offering a diversified product portfolio. Rossari Biotech operates in 18 countries including India, Bangladesh, Vietnam, and Mauritius.

As per the F&S Report published on 30th Sept 2019, it is the largest textile specialty chemical manufacturer in India. The business of the company can be classified into three main categories which are textile specialty chemicals; animal health & nutrition products; and home, personal care & performance chemicals. The company has 1,948 different products range under these three categories.

Most of the products of the company are manufactured in-house. It has a manufacturing unit located at Silvassa, Dadra & Nagar Haveli with an installed capacity of 100,000 MTPA. The company is also setting up a manufacturing unit at Dahej in Gujarat with an installed capacity of 132,500 MTPA. Rossari Biotech also has two R&D facilities in Silvassa and Mumbai locations to focus on new product development, formulations, and cost competitiveness. It has more than 194 distributors across India and 27 distributors spread in other 17 countries.

Competitive Strengths

1. Diversified product portfolio
2. Well-known textile specialty chemical manufacturer in India
3. In-house manufacturing unit
4. Strong R&D facility
5. Pan-India distribution network

Company Promoters:

Mr. Edward Menezes and Mr. Sunil Chari are the promoters of the company.

Company Financials:

Summary of financial Information (Restated)

 

Particulars

For the year/period ended (₹ in Million)

 

 

31-Mar-20

31-Mar-19

31-Mar-18

31-Mar-17

 

Total Assets

4,715.15

2489.45

1649.50

1308.94

 

Total Revenue

6,038.18

5171.24

3004.29

2605.97

 

Profit After Tax

652.53

456.83

254.03

142.85

 

Objects of the Issue:

The net proceeds of the Fresh Issue, i.e. Gross proceeds of the Fresh Issue less the Offer Expenses apportioned to the Company ("Net Proceeds") are proposed to be utilised in the following manner:

1. Repayment/prepayment of certain indebtedness availed by the Company (including accrued interest);
2. Funding working capital requirements; and
3. General corporate purposes

Rossari Biotech IPO Details

IPO Date

Jul 13, 2020 - Jul 15, 2020

Issue Type

Book Built Issue IPO

Issue Size

 

Fresh Issue

[.] Eq Shares of ₹2
(aggregating up to ₹50.00 Cr)

Offer for Sale

10,500,000 Eq Shares of ₹2
(aggregating up to ₹[.] Cr)

Face Value

₹2 Per Equity Share

IPO Price

[.] to [.] Per Equity Share

Market Lot

 

Min Order Quantity

 

Listing At

BSE, NSE

Rossari Biotech IPO Tentative Date / Timetable

Bid/Offer Opens On

Jul 13, 2020

Bid/Offer Closes On

Jul 15, 2020

Finalisation of Basis of Allotment

Jul 20, 2020

Initiation of Refunds

Jul 21, 2020

Credit of Shares to Demat Acct

Jul 22, 2020

IPO Shares Listing Date

Jul 23, 2020

 

 

એન્ટની વેસ્ટ આઇ.પી.ઓ.

  આઈપીઓ ઓપન : 04- માર્ચ-2020   

  આઈપીઓ બંધ    : 06- માર્ચ -2020

   ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 5

   ભાવ બેન્ડ        :  295  થી 300 શેર દીઠ

    શેર લોટ સાઇઝ    : 50 શેર.

     Amount    :     Rs. 15000

 

 

 

એસબીઆઇ કાર્ડ્સ આઇપીઓ

  આઈપીઓ ઓપન : 02- માર્ચ-2020   

  આઈપીઓ બંધ    : 05- માર્ચ -2020

   ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 10

   ભાવ બેન્ડ        :  750  થી 755 શેર દીઠ

    શેર લોટ સાઇઝ    : 19 શેર.

     Amount    :     Rs. 14345

 

 

 

 

આઇટીઆઇ લિમિટેડ એફ.પી.ઓ.

    એફ.પી.ઓ ઓપન : 24- જાન્યુઆરી -2020

    એફ.પી.ઓ બંધ    : 28- જાન્યુઆરી -2020

    ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 10

    ભાવ બેન્ડ        :  72  થી 77 શેર દીઠ

    શેર લોટ સાઇઝ    : 150 શેર.

     Amount    :     Rs. 11550

 

 

 

ઉજ્જીવન સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક લિમિટેડ આઇપીઓ

    આઈપીઓ ઓપન : 02-ડિસેમ્બર-2019

    આઈપીઓ બંધ    : 04-ડિસેમ્બર-2019

    ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 10

    ભાવ બેન્ડ        :  36  થી 37 શેર દીઠ

    શેર લોટ સાઇઝ    : 400 શેર.

     Amount    :     Rs. 14800

 

 

સીએસબી બેંક લિમિટેડ આઇપીઓ

    આઈપીઓ ઓપન : 22- નવેમ્બર-2019

    આઈપીઓ બંધ    : 26- નવેમ્બર-2019

    ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 10

    ભાવ બેન્ડ        :  193  થી 195 શેર દીઠ

    શેર લોટ સાઇઝ    : 75 શેર.

     Amount    :     Rs. 14625

 

 

વિશ્વરાજ સુગર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિ.ના આઈ.પી.ઓ.

    આઈપીઓ ઓપન : 30-સપ્ટેમ્બર-2019

    આઈપીઓ બંધ    : 04-ઓક્ટોબર-2019

    ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 10

    ભાવ બેન્ડ        :  55  થી 60 શેર દીઠ

    શેર લોટ સાઇઝ    : 240 શેર.

     Amount    :     Rs. 14400

 

 

આઈઆરસીટીસી લિમિટેડ આઇપીઓ

    આઈપીઓ ઓપન : 30-સપ્ટેમ્બર-2019

    આઈપીઓ બંધ    : 03-ઓક્ટોબર-2019

    ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 10

    ભાવ બેન્ડ        :  315  થી 320 શેર દીઠ

    શેર લોટ સાઇઝ    : 40 શેર.

     Amount    :     Rs. 12400

 

 

   

સ્ટર્લિંગ અને વિલ્સન સોલર લિમિટેડ આઇપીઓ

    આઈપીઓ ઓપન : 06-ઓગસ્ટ -2019

    આઈપીઓ બંધ    : 08-ઓગસ્ટ -2018

    ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 01

    ભાવ બેન્ડ        :  775  થી 780 શેર દીઠ

    શેર લોટ સાઇઝ    : 19 શેર.

     Amount    :     Rs. 14820

 

 

   સ્પંદના સ્ફોર્ટી આઇપીઓ

    આઈપીઓ ઓપન : 05-ઓગસ્ટ -2019

    આઈપીઓ બંધ    : 07-ઓગસ્ટ -2018

    ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 10

    ભાવ બેન્ડ        :  853  થી 856 શેર દીઠ

    શેર લોટ સાઇઝ    : 17 શેર.

     Amount    :     Rs. 14552

 

 

એફિલ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ આઈપીઓ

    આઈપીઓ ઓપન : 29-જુલાઇ-2019

    આઈપીઓ બંધ    : 31-જુલાઇ-2019

    ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 10

    ભાવ બેન્ડ        :  740  થી 745 શેર દીઠ

    શેર લોટ સાઇઝ    : 20 શેર.

     Amount    :     Rs. 14900

 

 

સીપીએસઈ ઇટીએફ ફોલો-ઑન ઓફર 5 વખત ઓવરસબ્સ્ક્રાઇબ કરે છે, 40,000 કરોડની બિડ મેળવે છે

સરકાર સી.પી.એસ.. એક્સચેન્જ એક્સચેન્જ ટ્રેડેડ ફંડ (ઇટીએફ) ના ફોલો-ઓન ફંડ ઓફર (એફએફઓ) મારફત 10,000 કરોડ એકત્ર કરવાની યોજના ધરાવે છે.

સીપીએસઈ ઇટીએફ 11 કેન્દ્રીય જાહેર ક્ષેત્રના સાહસોના શેરોને ટ્રૅક કરે છે

સીપીએસઈ ઇટીએફની છઠ્ઠી કચેરી institution 40,000 કરોડની કિંમતના બિડમાં મૂકીને સંસ્થાકીય અને છૂટક રોકાણકારો દ્વારા અપનાવવામાં આવી હતી, જે issue 8,000 કરોડના બેઝ ઇશ્યૂ કદની સામે છે.

"સીપીએસઈ ઇટીએફ એફએફઓ 5 5 થી વધુ વખત ઓવરસબ્સ્ક્રાઇબ કર્યું છે. 8,000 કરોડના બેઝ ઇશ્યૂ કદ સામે, 40,000 કરોડ કરતાં વધુની સબ્સ્ક્રિપ્શન રકમ આજે બપોરે 5.00 વાગ્યે પ્રાપ્ત થઈ હતી," એમ ડીપીએમએ એક ટ્વીટમાં જણાવ્યું હતું.

સરકાર સી.પી.એસ.. એક્સચેન્જ એક્સચેન્જ ટ્રેડેડ ફંડ (ઇટીએફ) ના ફોલો-ઓન ફંડ ઓફર (એફએફઓ) મારફત 10,000 કરોડ એકત્ર કરવાની યોજના ધરાવે છે.

ગુરુવારે એન્કર રોકાણકારો દ્વારા સબ્સ્ક્રિપ્શન માટે મુદ્દો ઉભો થયો હતો, જે 19, 9 80 કરોડ રૂપિયાના બિડમાં મૂકાયો હતો. સોસાયટી જેનરલ, ક્રેડિટ સૂઈસ, મોર્ગન સ્ટેન્લી, ગોલ્ડમૅન સૅશ, મેરિલ લિન્ચ, સિટીગ્રુપ, કોપથલ, એવેન્ડસ, આઇસીઆઈસીઆઈ પ્રુડેન્શિયલ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, એડલવીસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં બોલી ધરાવતા યોગ્ય સંસ્થાકીય ખરીદદારો શામેલ છે.

શુક્રવારે રિટેલ રોકાણકારો માટે મુદ્દો ઉભો થયો.

સીપીએસઈ ઇટીએફ 11 સેન્ટ્રલ પબ્લિક સેક્ટર એંટરપ્રાઇઝિસ (સીપીએસઈ) - ઓએનજીસી, એનટીપીસી, કોલ ઇન્ડિયા, આઇઓસી, રૂરલ ઇલેક્ટ્રિફિકેશન કોર્પ, પાવર ફાઇનાન્સ કોર્પ, ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ, ઓઇલ ઇન્ડિયા, એનબીસીસી ઇન્ડિયા, એનએલસી ઇન્ડિયા અને એસજેવીએનના શેરને ટ્રૅક કરે છે.

એફએફઓનું મૂળ ઇશ્યૂ કદ 8,000 કરોડ હતું અને બીજા 2,000 કરોડની ઓવરસ્ક્રિપ્શન જાળવી રાખવાનો વિકલ્પ હતો.

સીપીએસઇઈ ઇટીએફની અગાઉની પાંચ શાખાઓ દ્વારા સરકારે 38,500 કરોડ ઉભા કર્યા છે - માર્ચ 2014 માં પ્રથમ ક્વાર્ટરથી 3,000 કરોડ, જાન્યુઆરી 2017 માં ,000 6,000 કરોડ, માર્ચ 2017 માં ત્રીજાથી 500 2,500 કરોડ, 17,000 નવેમ્બર 2018 માં કરોડ અને માર્ચ 2019 માં 10,000 કરોડ.

 

સરકારે ગયા નાણાકીય વર્ષમાં 85,000 કરોડથી વધારીને 2019-20 માં ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ દ્વારા 1.05 લાખ કરોડ એકત્ર કરવાનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો છે.

 

 

CPSE ETF FFO 5 (19th July 2019)

CPSE ETF FFO5 Public Issue

Issue Open

19th July 2019

Issue Close

19th July 2019

 

CPSE Composition

No.

Company Name

Industry

Weightage %

1

NTPC Ltd.

Power

20.70%

2

Coal India Ltd.

Minerals/Mining

19.67%

3

Oil & Natural Gas Corporation Ltd.

Oil

19.33%

4

Indian Oil Corporation Ltd.

Petroleum Products

16.96%

5

REC Ltd.

Finance

6.80%

6

Power Finance Corporation Ltd.

Finance

6.45%

7

Bharat Electronics Ltd.

Industrial Capital Goods

4.99%

8

Oil India Ltd.

Oil

2.49%

9

NBCC (India) Ltd.

Construction

1.53%

10

NLC INDIA Ltd.

Power

0.61%

CPSE ETF Information

Type of Scheme

Open Ended Index Exchange Traded Scheme

Fund size

Rs 8,198.09 Cr (Monthly Average)

Dividend Yield

5.52% (as of March 2019)

Exchange Listed

NSE, BSE

NSE Symbol

CPSEETF

BSE Code

538057

ISIN

INF457M01133

Entry Load

Nil

Exit Load

Nil

Exit Load

Nil

                          

 

Ø કેપીઆર એગ્રોકેમ આઇપીઓ

    આઈપીઓ ઓપન : 28-જૂન-2019

    આઈપીઓ બંધ    : 02- જુલાઈ-2019

    ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 10

    ભાવ બેન્ડ        :  58  થી 61 શેર દીઠ

    શેર લોટ સાઇઝ    : 200 શેર.

     Amount    :     Rs. 11600

 

 

 

Ø ઇન્ડિયામાર્ટ આઈપીઓ

    આઈપીઓ ઓપન : 24-જૂન-2019

    આઈપીઓ બંધ    : 26-જૂન-2019

    ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 10

    ભાવ બેન્ડ        :  970  થી 973 શેર દીઠ

    શેર લોટ સાઇઝ    : 15 શેર.

     Amount    :     Rs. 14595

 

 

Øનિઓજેન કેમિકલ્સ આઇપીઓ રોકાણકારો પાસેથી મજબૂત ટેકો પર 41 ગણો સબ્સ્ક્રાઇબ કર્યું

ક્વોલિફાઇડ સંસ્થાકીય ખરીદદારો માટે અનામત ભાગમાં 30.49 ગણો સબ્સ્ક્રિપ્શન અને બિન-સંસ્થાકીય રોકાણકારો 113.88 ગણો જોવા મળ્યો છે જ્યારે છૂટક કેટેગરીએ અત્યાર સુધી 16.06 ગણો વધારો કર્યો છે.

નિઓજેન કેમિકલ્સની પ્રારંભિક જાહેર ઓફરને 26 એપ્રિલના રોજ બોલીના અંતિમ દિવસે રોકાણકારો તરફથી મજબૂત પ્રતિસાદ મળ્યો.

એક્સ્ચેન્જિસ પર ઉપલબ્ધ માહિતી મુજબ રૂ. 132 કરોડની જાહેર ઓફરમાં 41.18 ગણો વધારો થયો છે કારણ કે કુલ 43.29 લાખ શેરના કુલ આઇપીઓ કદ સામે 17.82 કરોડ ઇક્વિટી શેર માટે બિડ પ્રાપ્ત થઈ છે.

 

Øનિયોજન કેમિકલ્સ આઇપીઓ

    આઈપીઓ ઓપન : 24- એપ્રિલ -2019

    આઈપીઓ બંધ    : 26-એપ્રિલ-2019

    ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 10

    ભાવ બેન્ડ        :  212  થી 215 શેર દીઠ

    શેર લોટ સાઇઝ    : 65 શેર.

     Amount    :     Rs. 13975

 

 

 

Øબમ્પર લિસ્ટિંગ: પોલીકૅબ ઇન્ડિયા 18% પ્રીમિયમ સાથે રૂ. 638 પર પ્રારંભ થાય છે

મેટ્રોપોલીસ હેલ્થકેર આઇપીઓ નુ લિસ્ટિંગ 960 રૂપિયા એ થયું.

આજે  મેટ્રોપોલીસ હેલ્થકેર IPO  નુ લિસ્ટિંગ છેજે  ક્લાઈન્ટ ને લાગ્યા હોય તે ડિમેંટ માં ચેક કરી આજ થી વેચી શકે છે.

 

આજે  RVNL(રેલ વિકાસ નિગમ લિમિટેડ)  IPO  નુ લિસ્ટિંગ છે. જે  ક્લાઈન્ટ ને લાગ્યા હોય તે ડિમેંટ માં ચેક કરી આજ થી વેચી શકે છે.

 

 
 
  પોલિકેબ ઈન્ડિયા લિમિટેડ આઇ.પી.ઓ.

    આઈપીઓ ઓપન : 05- એપ્રિલ -2019

    આઈપીઓ બંધ    : 09-એપ્રિલ-2019

    ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 10

    ભાવ બેન્ડ        :  533  થી 538 શેર દીઠ

    શેર લોટ સાઇઝ    : 27 શેર.

      AMOUNT        :  14526

 

 
 

 Metropolis Healthcare IPO

 
   મેટ્રોપોલિસ હેલ્થકેર આઈપીઓ
 

    આઈપીઓ ઓપન : 03- એપ્રિલ -2019

    આઈપીઓ બંધ    : 05-એપ્રિલ-2019

    ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 2

    ભાવ બેન્ડ        :  877 થી 880 શેર દીઠ

    શેર લોટ સાઇઝ    : 17 શેર.

 

 
  Rail Vikas IPO Dates & Price Band:

 

રેલ વિકાસ આઇપીઓ

 તારીખો અને ભાવ બેન્ડ:

આઈપીઓ ઓપન: 29-માર્ચ-2019

આઈપીઓ બંધ: 03-એપ્રિલ-2019

ફેસ વેલ્યુ: ઇક્વિટી શેર દીઠ રૂ. 10

ભાવ બેન્ડ:  17 થી 19 શેર દીઠ

ડિસ્કાઉન્ટ: રિટેલ અને કર્મચારીઓ માટે 0.50

રેલ વિકાસ આઇપીઓ માર્કેટ લોટ: 780 શેર (ન્યૂનતમ લોટ સાઇઝ) 

રકમ:  14430 રિટેલ અને કર્મચારીઓ માટે

 

ઇક્વિટી: 253,457,280 શેર

 આઇપીઓ કદ: લગભગ ₹ 482 કરોડ (આશરે)

રેલ વિકાસ આઈપીઓ ફાળવણી અને લિસ્ટિંગ:

ફાળવણીનો આધાર: 08-એપ્રિલ -2019

રિફંડ્સ: 09-એપ્રિલ -2019

ડીમેટ એકાઉન્ટ્સ માટે ક્રેડિટ: 09-એપ્રિલ -2019

લિસ્ટિંગ: 11-એપ્રિલ-2019

 

 

 

 

 

ISSUE TERMS

Issue price / Floor Price (Rs)

121.00-128.00

Maximum Shares for Retail

90

Issue opens

13-Mar-19

Issue closes

15-Mar-19

Listing on

BSE, NSE

Issue size (Rs cr)

213.81

Mkt cap at issue price (Rs cr)

N.A.

 

 

 

એનએસઈ ડેટા 2000 થી વિશ્લેષણ મુજબ આઇપીઓ માટે ઉપલબ્ધ છે

આઇપીઓ શેર રોકાણકારને લાંબા ગાળા માટે સારું વળતર આપશે નહીં

ટૂંકા ગાળાના રોકાણકારને લિસ્ટિંગ ગેઇનનો લાભ મળશે

તમે આઈપીઓ અને સ્ટોક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે તમારી સ્ટ્રેટેજી નક્કી કરો છો.

વર્ષ 2018 આઈપીઓ સ્કોર બોર્ડ: 25 આઈપીઓથી ફક્ત 8 શેરની કિંમત વધારે છે અને 17 શેરની કિંમત નીચે છે

વર્ષ 2017 આઈપીઓ સ્કોર બોર્ડ: 38 આઇપીઓથી ફક્ત 11 શેરની કિંમત વધારે છે અને 27 શેરની કિંમત ઘટી છે

વર્ષ 2016 આઈપીઓ સ્કોર બોર્ડ: 28 આઇપીઓથી ફક્ત 14 શેરની કિંમત વધારે છે અને 14 શેરની કિંમત ઘટી છે

વર્ષ 2015 આઈપીઓ સ્કોર બોર્ડ: 21 આઇપીઓથી ફક્ત 7 શેરની કિંમત વધારે છે અને 14 શેરની કિંમત ઘટી છે

વર્ષ 2014 આઈપીઓ સ્કોર બોર્ડ: 6 આઇપીઓથી ફક્ત 3 શેરની કિંમત વધારે છે અને 3 શેરની કિંમત ઘટી છે

વર્ષ 2013 આઈપીઓ સ્કોર બોર્ડ: 4 આઇપીઓથી ફક્ત 3 શેરની કિંમત વધારે છે અને 1 શેરની કિંમત ઘટી છે

વર્ષ 2012 આઈપીઓ સ્કોર બોર્ડ: 10 આઇપીઓથી ફક્ત 2 શેરની કિંમત વધારે છે અને 8 શેરની કિંમત ઘટી છે

વર્ષ 2011 આઈપીઓ સ્કોર બોર્ડ: 39 આઇપીઓથી ફક્ત 3 શેરની કિંમત વધારે છે અને 36 શેરની કિંમત ઘટી છે

વર્ષ 2010 આઈપીઓ સ્કોર બોર્ડ: 69 આઇપીઓથી ફક્ત 9 શેરની કિંમત વધારે છે અને 60 શેરની કિંમત ઘટી છે

વર્ષ 2009આઈપીઓ સ્કોર બોર્ડ: 21 આઇપીઓથી